Lønnsoppgjøret 2020: En gjennomgang av hovedoppgjøret.

NSF LOGO

Torsdag morgen kl. 05.00, fem timer på overtid ble det enighet mellom partene etter mekling.

Lønnsoppgjøret som egentlig skulle stått på vårparten 2020, ble gjennomført på høsten. Deretter var det uravstemning blant NSF sine medlemmer. Det resulterte i at NSF som selvstendig forbund, gikk til brudd med KS. Det betyr at vi i denne runden har forhandlet på egenhånd og ikke som en del av UNIO-sammenslutningen.

Årsakene til at NSF gikk til brudd var:

  • For lite penger: Kronetillegget på 1,7% ville til sammen utgjøre 1400-1900kr mer i året for sykepleiere og spesialsykepleiere.
  • Ingen ordning for lønn under videreutdanning.
  • Manglende fokus eller tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere for å møte den stadig økende sykepleiemangelen.
  • Generelt lite/ingen positive tilførsler utover kronetillegget.

Meklingen mellom NSF og KS skulle egentlig funnet sted 20.-21. november men ble utsatt til over nyttår. KS og riksmekleren imøtekom NSF om utsettelse. Koronasituasjonen gjorde det veldig vanskelig å se for seg en reell gjennomføring av en eventuell streik. Derfor ble ny meklingsdato: 5-6 januar 2021. Selv om omstendighetene er like graverende på denne siden av året som før ble meklingen gjennomført.

Resultat:

  • Rammen på 1,7% lot seg ikke rikke og lønnstillegget blir da dessverre det samme som tidligere. Dette utgjør ca. 1400-1900kr mer i året for sykepleiere og spesialsykepleiere.

Avtaler utover lønnstillegg:

  1. Enighet om at sykepleiemangelen er kommunens største utfordring. Dette henger sammen med pasientsikkerhet, kvalitet og tjenestetilbud. Dette forplikter KS til mellomoppgjøret 2021. Det forhandles hovedsakelig da om penger, og KS har da skrevet under på at de må prioritere sykepleiere.
  2. Lokale parter skal årlig drøfte behovet for kompetanse og kompetansehevende tiltak. Dersom kommunen trenger å øke sin kompetanse, skal det innvilges permisjon med full grunnlønn og dekning av utgifter knyttet til studie.
  3. Enighet om at det innen 01.11.21 skal lokale parter fremforhandle godtgjøring for veiledere med veiledningskompetanse. Det vil si at hver kommune skal forhandle frem godtgjøring med sine hovedtillitsvalgte. Dette betyr at vi vil kunne få en rekke lokale variasjoner, men gir også mulighet for gode avtaler.
  4. Et utvalg bestående av NSF og KS skal se på konkrete tiltak som bidrar til å beholde, rekruttere og mobilisere sykepleiekompetansen. Dette skal sikre kontinuitet i fagmiljøet og ikke minst sikre kvaliteten i tjenestetilbudet. Utvalget skal også se på rammevilkårene for ledere, slik at de kan yte bedre helsefaglig ledelse for våre sykepleiere.

NSF Viken er skuffet over oppgjøret men glad for at vi fikk gjennom viktige punkter-

Det er klart at vi i NSF Viken er skuffet over lønnsoppgjøret. Vi hadde håpet at KS ville anerkjenne hvor viktig det er å rekruttere til sykepleieryrket. Selv om det har vært særegne omstendigheter, så har vi vært klare og villige til å markere vår misnøye.  En streik kunne ha kostet oss mer enn det smakte. KS har vært bastante på at rammen satt av frontfaget ikke lot seg rikke. Det handlet da om å få så mye vi kunne under disse omstendighetene. Hadde vi valgt å gå i brudd, ville vi stått i fare for å miste de godene vi hadde forhandlet frem. Vi kunne ha sittet igjen med akkurat det samme resultatet vi gikk til uravstemning på. Under dagens omstendighetene, hadde nok tvungen lønnsnemnd blitt iverksatt rimelig snart!

Hva var det vi faktisk fikk?

Sykepleiermangelen er kritisk. og kompetansebehovet i kommunehelsetjenesten er stort. Partene er enige om at det er en stor utfordring å klare å ivareta innbyggernes behov for helse og omsorgstjenester. En slik erkjennelse forplikter KS, og partene er enige om at dette skal legges til grunn for mellomoppgjøret i 2021. Det forplikter inn i nærmeste oppgjør som ikke er mange månedene unna. Da må KS spesifikt se nærmere på sykepleierne og hvordan de skal løftes og rekrutteres. Samtidig som man parallelt med dette skal utarbeide rekrutterende og beholdende tiltak gjennom et partssammensatt utvalg. Dette er enn så lenge bare løfter men det lover godt.

Lønn under utdanning og kompensasjon for praksisveiledere har vært en kampsak for NSF. Tidligere forsøk på å få gjennom dette, har ikke nådd frem og man har henvist til lokale parter. Det har vært opp til hver enkelt arbeidsgiver å vurdere dette og har resultert i lite. Enkelte sykepleiere har fått hele eller deler av utdannelsen sin dekket, men det har vært i liten grad. Selv om de overnevnte punktene skal jobbes med og drøftes lokalt, gir dette et bedre og mer systematisk grunnlag enn det som har vært gitt tidligere. Altså nesten ingenting.

NSF Viken er skuffet over resultatet, men ser positivt på det som tross alt er forhandlet frem. Vi velger nå å se fremover. Vi forventer at KS forstår at lønn rekrutterer når de setter seg til forhandlingsbordet våren 2021. Forhandlingsdelegasjonen fra NSF har gjort tøffe men kloke beslutninger i de sene nattetimene natt til torsdag. Både vi og våre medlemmer skulle likevel ønske at det var mulig å presse ut noen flere lønnsmidler. Streikeviljen var stor i denne runden, tilbakemeldingene fra skuffede medlemmer tilsier at den bare vil vokse frem mot vårens oppgjør.