Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Tilskuddsordning fra Helsedirektoratet

Nytt i regelverket fra 2021

Treårig tilskudd: For å skape mer forutsigbarhet får kommunene vedtak om tilskuddsbeløp for 2021, og minimumsbeløp for tilskuddsramme for 2022 og 2023, med forbehold om Stortingets fremtidige bevilgning. Søknad om videreføring for 2022 og 2023 opprettes automatisk av Helsedirektoratet. 

Kun lønnstilskudd: Tilskuddsordningens innretning endres slik at tilskudd kun kan benyttes til å dekke lønnsrelaterte utgifter. Med lønnsrelaterte utgifter menes lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre utgifter som føres under artskonto 0 i Kostras kontoplan. I tillegg regnes kjøp av jordmortjeneste fra helseforetak som lønnsrelatert utgift.

Kun kjernekompetanse: Det gis kun tilskudd til lønnsrelaterte utgifter til hhv. helsesykepleier, jordmor, lege, fysioterapeut, psykolog og administrativt støttepersonell (helsesekretær).

Automatisk beregning av tilskudd: Søknadsbeløp beregnes automatisk ut fra hvilke stillingsprosenter og fagressurser kommunen fyller ut. Grunnlag for beregning av lønnsutgifter baserer seg på gjennomsnittslønn fra Det tekniske beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren med påslag for administrative kostnader.

Obs - frist for å søke tilskuddet for perioden 2021-2023 er 31.desember 2020

Tilskuddsordning fra Helsedirektoratet