Gjør kloke valg i vårt jordmorarbeid

Mitt jordmorarbeid er forskjellig fra ditt arbeid. Den ene kvinnen er heller ikke lik en annen. Det er helt naturlig – og rett – at bruken av våre tjenester er ulik. Det er godt arbeid. Problemet melder seg når ulikhet skjer uten at vi kan forklare det utfra kvinnens behov og ønsker, hennes situasjon, eller hennes sykdomsbilde. 

Legeforeningen ga nylig ut rapporten For mye, for lite eller akkurat passe? – om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten. Rapporten beskriver problemet og ser på tiltak for å redusere uønsket ulikhet i tjenesten. Jordmorforbundet skal nå ta fatt på arbeidet med å lage kunnskapsbaserte anbefalinger om tester, prosedyrer eller behandlinger innenfor vårt jordmorfag, som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører kvinnene en reell verdi. Vi vil gjerne ha innspill fra våre medlemmer, så om du har gode ideer til forslag som kan brukes i dette arbeidet sender du ditt innspill til kontaktperson Kjersti Engen Marsdal kmarsdal@ous-hf.no  merket i emnefelt "Kloke Valg" innen 12. April 2019.

Legeforeningens versjon av "Gjør Kloke Valg" er inspirert av den internasjonale kampanjen «Choosing wisely». Dette er fagmiljøenes varslingskampanje overfor seg selv. En erkjennelse av at pasienter ofte blir testet, utredet og behandlet for mye. Det hender også at pasienten blir behandlet for lite.  Jordmorforbundet ønsker å slutte seg til kampanjen for å bidra til en holdningsendring rundt antatt unødvendige undersøkelser og behandlinger. Våre jordmødre er flinke til å ta ansvar for egen praksis, og det er naturlig for oss å støtte en slik kampanje med fokus på pasientsikkerhet. Målet er økt samspill mellom jordmor og pasient, optimal behandling av den enkelte kvinne og dermed enda høyere kvalitet i jordmortjenesten.

Ulike faktorer påvirker jordmødres anbefalinger; vår egen fagkompetanse, rammevilkår, egne erfaringer eller hvor vi arbeider. Kvinner kan selv ha opplevelser og erfaringer som påvirker valget av ulike helsetjenester. Spørsmålet er om jordmødre legger til rette godt nok for at vi sammen kan ta gode valg? Kampanjen «Choosing wisely» praktiseres i mange land og retter seg mot dette møtet mellom jordmor og kvinne. Målet er å fremme tilstrekkelig informasjon og kommunikasjon som grunnlag for å ta kloke valg sammen.

Problemstillinger knyttet til over- og underbehandlinger er sentral for alle jordmødre. Vi møter det nær sagt daglig knyttet til kliniske dilemmaer vi erfarer i vårt jordmorarbeid. Kloke Valg kampanjen gir oss verktøy til å reflektere og endre egen praksis – i møtet med den gravide, eller andre kvinner som har behov for vår jordmorhjelp. Det vil bidra til pasientsikkerhetsarbeid og godt jordmorarbeid. Ved å belyse problemene som følger av overdiagnostikk og overbehandling, identifisere årsaker og hvilke fagområder som er mest utsatt, håper Jordmorforbundet gjennom Gjør kloke valg kampanjen å redusere omfanget og bruke ressursene riktig og mer målrettet innen jordmorfaget.

Arbeidsutvalg

Jordmorforbundet har satt ned et arbeidsutvalg som skal jobbe frem våre anbefalinger. Utvalget består av:

Aase Rommetveit

Eva Tegnander

Eva Sommerseth

Raija Dahlø

Kjersti Marsdal

Anbefalingene skal forankres i fagmiljøet gjennom høringer når arbeidet er ferdig. Jordmorforbundet er også høringsinstans for andre tilgrensende spesialiteter.

Andre møte i utvalget er avholdt og vi ser frem til et spennende arbeid.

Mer om kampanjen kan du lese her https://beta.legeforeningen.no/kloke-valg/