Jordmorkrise og utfordringer i fødselsomsorgen ute av fokus i Høies sykehustale 2021

Arkivfoto. Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup og Helseminister Bent Høie

Statsminister Erna Solberg sier i sin nyttårstale at Norge har klart seg bedre enn mange andre land i pandemien som ble erklært 11. mars 2020. Tiltak ble satt inn tidlig. De fleste i befolkningen har stilt opp på det som omtales som den store dugnaden, med det resultatet Solberg påpeker, at mange drømmer er satt på vent. I forrige nyttårstale delte statsministeren sin bekymring for at det fødes for få barn her i landet. Fødselstallet går ned. Regjeringen signaliserte med det at fødselsomsorgen, er og skal være, et satsningsområde.


Å få barn er for mange en drøm, en drøm man ikke ønsker skal eller nødvendigvis kan sette på vent. For noen ble nedstengingen av landet, endringer i arbeidsmarkedet eller andre grunner en gylden mulighet for å bidra til befolkningsvekst i vårt lille land. Likevel, ble denne begivenheten for mange vordende foreldre en tid preget av store bekymringer og redsel, ensomhet og vanskeligheter knyttet til graviditet, fødsel og tiden etterpå. For vi trenger å ha betydningsfulle andre rundt oss. Den gravide og hennes partner trenger sin jordmor. -Snart kommer vår dag, gjentok Erna i sin nyttårstale, med henblikk på at landet åpnes opp igjen og vi kan klemme. Ja, la oss håpe at regjeringen holder det de lover, og at jordmødrenes dag også kommer snart. En ny tid hvor det er mange nok jordmødre til å kunne ta imot barna Solberg oppfordret kvinner til å få, og som kan gi kvinnen den helsehjelp hun har krav på og behov for underveis ved alle landets helsestasjoner og fødeavdelinger, observasjonsposter og barselavdelinger.

-Kvinnehelse og fødselsomsorgen er et satsningsområde for regjeringen. Pandemi eller ikke, det fødes barn, både kvinnene og partner trenger jordmor i forløpet fra graviditet til barsel, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup. -Jordmorforbundet stiller seg undrende til at Helse- og omsorgsministeren ikke nevner områdene kvinnehelse/føde- og barselomsorg med ett ord i årets sykehustale. Særlig når kvinnene som føder disse barna har vært under særlig stress i året som har gått. Ikke en gang jordmødrene er nevnt.

Hva er sykehustalen?

Helseministerens årlige sykehustale er til sykehusenes styre, ledelse og de ansatte. Sykehustalen har vært en årlig seanse de siste syv årene. Det er en tale fra helseministeren der det gis politiske signaler om hva som forventes av sykehusene og andre helseforetak det kommende året. I år ble talen holdt digitalt av helse- og omsorgsminister Bent Høie.


Hva ble sagt?

Høie hadde fokus på koronakrisen og hvordan helsetjensten og helsepersonell har håndtert denne krisen. Han la vekt på nye digitale løsninger som har tvunget seg frem, samt avdekking av akutte og fremtidige behov for helsepersonell. -Koronapandemien har fungert som et forstørrelsesglass på helsetjenesten vår. Krisen viser enda tydeligere at temaene i den nasjonale helse- og sykehusplanen og behovene for tiltak er høyst aktuelle. Kompetanse hos ansatte er helt avgjørende, sier han.

Helseministeren lanserte også noen spesifikke mål for 2021 i sin tale:

  • Minst 15 % av konsultasjonene i sykehus skal gjennomføres på telefon eller video, når den metoden er til det beste for pasienten.
  • Sykehusene skal rekruttere, utdanne og beholde kompetanse, for intensivsykepleiere opprettes 100 nye utdanningsstillinger.
  • Helsefelleskap skal opprettes, for å planlegge og utvikle tjenester på tvers av sektorer for de mest sårbare gruppene.

Intensivkompetansen trekkes frem som en knapp ressurs. Pandemien har tydeliggjort noe man har visst lenge – at Norge mangler, og kommer til å mangle flere intensivsykepleiere. Han erkjenner at mangelen på helsepersonell er en mangel som ikke oppsto med pandemien, men som bare ble enda mer akutt. Sykehusene er gitt i oppdrag å styrke arbeidet for å rekruttere, utdanne og beholde helsepersonell både på kort, mellomlang og lang sikt. Dette gjelder også for andre grupper enn intensivsykepleiere.

Høie hadde fokus på tre styringsmål for 2021:

  • Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.
  • Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  • Bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Sykehustalen kan du se og lese her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sykehustalen-2021/id2827149/

Hva savner Jordmorforbundet?

Svangerskap-, føde- og barselomsorg ble altså ikke nevnt med ett eneste ord i årets tale. Det er skuffende, sier Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup. -Vi vet at denne pandemien har påvirket så mange i fasen av livet hvor de planlegger graviditet, er gravide, skal føde og har behov for ekstra støtte og oppfølging fra jordmødre og helsesykepleiere, partner, familie og venner. Bent Høie snakker ofte om psykisk helse, men denne gangen savnet vi fokus på psykisk helse i forhold til det å bli foreldre i en koronapandemi. -Vi vet at tallene for barseldepresjon var bratt stigende allerede i mars 2020.

Jordmorforbundet NSF mener utdanningskapasiteten for jordmødre må dobles og at vi trenger 100 nye utdanningsstillinger for jordmødre. -Pandemien er ikke over, jordmødre er nøkkelpersonell som vanskelig lar seg erstatte, og det er en pågående jordmormangel på ca. 250 jordmødre akkurat nå. Vi trenger at utdanningskapasiteten dobles fra høsten 2021. Søknadsfristen for disse studieplassene er i mars, så det haster, sier Hanne Charlotte Schjelderup. -Det er flott og nødvendig at intensiv får utdanningsstillinger, men her trenger vi at det gjøres for flere profesjoner samtidig. Vi klarer ikke å bygge opp jordmortjenesten akutt, uten å trekke ut jordmødre fra en annen avdeling. Jordmødre kan vanskelig erstattes. Anbefalingene i rapporten «Endring i fødepopulasjon …» fra Helsedirektoratet, og Revidert oppdragsdokument fra juni 2020 påpeker alvorlige misforhold i jordmorbemanningen.
-Behovet for økt jordmorkompetanse forventer vi tas tak i umiddelbart i 2021, sier Schjelderup.

NSF hadde en forventning til at Bent Høie gjennom denne sykehustalen skulle gi tydeligere politiske signaler om hvordan sektoren skal rustes bedre for å håndtere neste krise.
– Da er arbeidet med å beholde, mobilisere og rekruttere helsepersonell og særlig sykepleiere, helt avgjørende. Riksrevisjonen har dokumentert at mer enn hver sjette spesialsykepleier og jordmor vil nå pensjonsalder i løpet av de neste fem årene. Denne situasjonen må det tas tak i med konkrete tiltak, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.