Stortinget vedtok å innføre tidlig ultralyd og NIPT – ikke én krone i statsbudsjettet

Leder i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup og nestleder Kristin Holanger

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger presiserte i TV2 nyhetene 4. desember at både penger og bemanningsressurser må følge med for at tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT skal bli et reelt tilbud til kvinner i Norge. Hun påpeker at Bent Høye ville følge opp når rapporten fra helsedirektoratet var klar, det er den nå og da vil vi ha pengene som kreves også, sier hun. Statsministeren sier i innslaget at penger ikke vil komme i januar 2020, men at helseforetakene i første omgang må beramme dette gjennom eksisterende budsjetter. Dermed forskyves det hele når Solberg sier hun ønsker å komme tilbake til bevilgninger i det revidert nasjonalbudsjettet. -Vi mener dette er trenering av et fattet Stortingsvedtak som skal sikre tidlig ultralyd til alle norske kvinner, sier leder av Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. -Vi er svært lite fornøyd med at det ikke er satt av penger til å innføre ny bioteknologilov. Jordmorkrisen må løses for å sikre dette viktige tilbudet. Pandemien har forsterket jordmorkrisen. Utdanningskapasiteten må dobles og vi har meldt om behov for 100 nye utdanningsstillinger i god tid før årets Statsbudsjett til Helseminister og regjeringen.

18. november i år presenterte Helsedirektoratet utredningen for hvordan tilbudet om ultralydundersøkelse i første trimester av svangerskapet og utvidet mulighet for NIPT kan innføres i helsetjenesten, etter Stortingets anmodningsvedtak om NIPT (Non-invasiv prenatal test) og tidlig ultralyd. Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Torunn Janbru, påpeker at tilbudet skal gi en reell kvalitetsforbedring i svangerskapsomsorgen og at helsetjenesten må ha tid til å bygge opp nødvendig kompetanse og infrastruktur for kunne iverksette tilbudet. Gravide skal være trygge på at de blir godt ivaretatt og fulgt opp av kvalifisert helsepersonell.

Regjeringen og helseministeren Bent Høie har lovet en styrket fødselsomsorg, flere jordmødre hvor flere også skal tilbys hele stillinger. Jordmorforbundet mener helseministeren må følge dette opp med penger som sørger for at tilbudet kan bli en realitet. Jordmorforbundet er kritisk til at dette ikke er prioritert i Statsbudsjettet. Det er gode rammer for spesialisthelsetjenesten, men jordmorkrisen løses ikke innenfor rammene uten øremerkete bevilgninger. Kvinnene i Norge skal ha en likeverdig helsetjeneste med et tilgjengelig og trygt fødetilbud over hele landet.

Jordmorforbundet mener at både våre funn fra tidligere og rapport fra Riksrevisjonen vitner om at både regjeringen og helseforetakene er bakpå – og at resultatet nå er alvorlig både for fødende, barselkvinner, nyfødte og ansatte jordmødre. Riksrevisjonen er tydelige på at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å rekruttere et tilstrekkelig antall jordmødre. Mange helseforetak synes heller ikke å ha planer eller oversikt over behovet for de neste tre–fem årene. Jordmorforbundet mener dette er urovekkende.

Helsedirektoratet peker på at gjennomføringen av ny bioteknologilov trenger tilstrekkelig jordmorressurser. De understreker i sin rapport som nylig ble lagt frem, at tilbudet krever en kunnskapsheving blant personell, mer utstyr og mer personell før tilbudet kan bli virkelighet. Stortingsvedtaket om innføring av tidlig ultralyd og NIPT synes derfor å måtte vente til 2022 før det kan innføres som et fullverdig tilbud.
Retten til tidlig ultralyd i første trimester medfører at flere jordmødre må spesialiseres innen ultralyddiagnostikk.

Tidlig ultralyd er et godt og nødvendig tilbud som øker kvaliteten på svangerskapsomsorgen. Det oppdages fostre som trenger tett oppfølging gjennom graviditeten i tide. Nytt tilbud vil gi behov for flere jordmødre til å gjennomføre ultralydundersøkelsene. Med 55.000 fødende i Norge per år, har Helsedirektoratet estimert at økning i personellbehov som tilsvarer om lag 50 nye årsverk. Jordmødre er nøkkelpersonell i helsevesenet på flere områder, derfor er utdanningsstillinger særlig viktig for rekrutteringen.

Jordmorforbundets forslag til tiltak er derfor å doble utdanningskapasiteten/kandidattallet for Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, samt utvide den økonomiske støtten av denne ettårige utdanningen. Jordmorforbundet har sagt i fra og vil fortsette å tydelig signalisere til beslutningstakere, utdanningsinstitusjonene og helseforetakene om situasjonen. Tiltak rundt det akutte behovet for å iverksettelse 100 flere utdanningsstillinger for utdanningene i jordmorfag, og en dobling av kandidattallet for utdanningen i ultralyddiagnostikk fra 12 til 24 plasser per år kan ikke vente.