Bransjeprogram

Sykepleiere har høyt sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet, og vi er involvert i bransjeprogram i sykehjem og sykehus. Forebyggende arbeidsmiljøarbeid er den viktigste inngangen til redusert sykefravær og frafall.

Helsesektoren har et høyere sykefravær enn det øvrige arbeidslivet. Helse- og omsorgssektoren har spesielle utfordringer når det gjelder arbeidstidsordninger, bemanning, innholdet i arbeidet, høyt arbeidstempo, høy arbeidsbelastning og emosjonelt og relasjonelt arbeid.

Forskning viser at HMS-arbeidet i offentlig sektor i liten grad treffer utfordringene. HMS og arbeidsmiljø må oversettes slik at det treffer de reelle risikofaktorene som fører til arbeidsrelatert sykefravær og frafall i denne kvinnedominerte sektoren. Vi har som mål at bransjeprogrammene skal bidra til dette.

Partene i bransjeprogrammene er likeverdige. Når leder, tillitsvalgte og verneombudet anerkjenner hverandres kompetanse og ansvarsområde, og bruker den samlede kompetansen gir det en "utvidet ledelseskapasitet" i arbeidet med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i bransjeprogrammene. En Sintef-rapport fra 2018 viser hvordan partssamarbeid er en nøkkel i dette arbeidet.

Tillitsvalgte skal sammen med leder, verneombud og tillitsvalgte for andre aktuelle forbund legge til rette for gode involverende prosesser på de arbeidsplassene som blir med i bransjeprogrammene. Dersom din arbeidsplass blir med i programmet skal du som sykepleier også involveres i arbeidet.

Vårt politiske arbeid

  • HMS-begrepet gjøres relevant for helsesektoren
  • Arbeidet med utvikling av helsefremmende arbeidsmiljø og turnus foregår i et utvidet og forsterket partssamarbeid
  • Helsefremmende turnuser blir en realitet
  • Forsvarlighetsvurdering av turnuser tar hensyn til både pasientsikkerhet og ansattes helse, og gjennomføres som hovedregel
  • Bemanningen balanserer oppgaver og ressurser