Høringer

BSF Høringsinnspill 2016

Innspill Barnevoldsutvalget

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2936462/560671/Barnevoldsutvalget

Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---fritt-rehabiliteringsvalg/id2425331/

Innspill, mødre i LAR

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---fritt-rehabiliteringsvalg/id2425331/

Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-17/id2465765/sec12

Materialer om hørsel til høring - organisasjonene inviteres til å komme med innspill

 

Innspill til dkyggerapport Barnekonvensjonen

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2943762/560671/Rapportering-til-FNs-Barnekomite

Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing----forslag-til-ny-lov-om-omsorgssentre-for-enslige-mindrearige-asylsokere/id2510066/?uid=a08a6d8e-c15f-45dd-9ca9-1999008134f2

Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing----endringer-i-opplysningsplikten-til-barnevernet-og-ny-opplysningsplikt-til-barnevernet-ved-tilbakeholdelse-av-gravide-rusmiddelavhengige/id2514934/

 

BSF Høringsinnspill 2015

Bukerstyrt personlig assistanse til brukerstyrt personlig sykepleier.

https://helsedirektoratet.no/sykehjem-og-hjemmetjenester/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa

Oppropet om manglende ivaretakelse av enslig mindreårige asylsøkere

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2756494/10501/Flyktingsituasjonen

Blir enslige mindreåriges helserettigheter/behov (ifht. både fysisk og psykisk helse) i praksis oppfylles

https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Asylsøkere,%20flyktninger%20og%20familiegjenforente.pdf

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

https://www.nsf.no/Content/2769144/Høringssvar_%20Høring%20-%20anbefalinger%20fra%20ekspertgruppe%20om%20helsetilbudet%20ved%20kjønnsdysfori.pdf

Retningslinjer Barnepalliasjon

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge

 

BSF høringsinnspill 2012

Etabering av nettverk for pediatrisk legemiddelforskning i Norge

Bedre beskyttelse av barns utvikling

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

BSF høringsinnspill 2011

Rapport om pasienters og pårørendes roller i tilsynssaker

Revidert forskrift om barns talspersoner i saker som skal behandles i fylesnemda

Forslag om lovregulering av rituell omskæring av gutter

Endringer i forskrift om genetisk masseundersøkelse i forbindelse med utvidet tilbud om nyfødtscreening

Rapport om seineffekter av kreftbehandling