Hovedavtalen m/underliggende avtaler (Dok. 24)

Avtalesamlingen (Dok. 24) (hovedavtalen m.fl.)

Avtalesamlingen er ikke blitt revidert siden 2002, men den gjelder fortsatt. Det er de sentrale parter som reviderer avtalesamlingen.

Formålet med avtalene er at arbeidsgiver og tillitsvalgte gjennom samarbeid, medbestemmelse og medansvar skal utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette forutsetter at arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene møtes som likeverdige parter under utøvelsen av samarbeidet. Hovedavtalen med underliggende avtaler gir arbeidsgiver og tillitsvalgte regler for hvordan samarbeidet skal gjøres i praksis.  

Medbestemmelsen skal sikre de ansattes rett til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Denne retten til medbestemmelse utøves gjennom NSFs tillitsvalgte som er medlemmenes representanter og talerør overfor arbeidsgiver. Derfor må tillitsvalgte kjenne avtalene og praktiseringen av disse. Det er helt nødvendig for at NSF skal være en god organisasjon for medlemmene.

Hovedavtalen med underliggende avtaler gir i tvistebestemmelsene regler for hvordan uenighet i avtalene skal løses. Oppstår uenighet om forståelse av en avtale lokalt, skal arbeidsgiver og tillitsvalgte forsøke å løse tvisten lokalt. NSFs lokale tillitsvalgte bør diskutere innholdet i uenigheten med NSF, Oslos fylkeskontor for å få bekreftet eller avkreftet hvordan saken skal håndteres videre.

De underliggende avtalene er hjemlet i hovedavtalen § 4.Følgende dokumenter er samlet i avtalesamlingen (Dok. 24): Hovedavtalen De underliggende avtalene i dok. 24 er hjemlet i hovedavtalen § 4. De underliggende avtalene er følgende:
Avtale om medinnflytelse/medbestemmelse i Oslo kommune
Avtale om kontaktutvalg i Oslo kommune
Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker
Avtale om forhandlingsordningen i Oslo kommune
Avtale om fastlønte tillitsvalgte i Oslo kommune
Opplærings- og utviklingsavtale
Avtale om effektivisering og omstilling
Avtale om likestilling
Avtale om omplassering av overtallige

Lenke til Dokument 24 >>