Hovedorganisasjonen VirkeHovedorganisasjonen Virke er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon innen privat sektor. Virke har om lag 12000 bedrifter som medlem. NSF har partsforhold og tariffavtaler innenfor områdene spesialisthelsestjenesten, helse og omsorg, utdanning, frivillighet og kultur, kalt HUK-området.

Norsk Sykepleierforbund organiserer i overkant av 3000 medlemmer innenfor HUK-området. Medlemmene er ansatt i ulike virksomheter som omfattes av Landsoverenskomstene Spesialisthelsetjenesten, Helse- og sosiale tjenester, Virksomheter, Høyskoler og Utdanning. NSF har ikke registrerte medlemmer innenfor landsoverenskomstene Museer og andre kulturinstitusjoner eller Barnehager.

Følg årets tariffoppgjør innen tariffområdet Virke.

11.12.13

Hovedavtalen med Virke

NSF og Virke møtte 10. desember 2013 til forhandlinger om hovedavtale for perioden 2014 til 2017. Partene kom til enighet om et anbefalt forslag som legges frem for forbundsstyret.

Det er ikke gjort endringer av vesentlig betydning i avtalen. Samtidig var partene ved inngåelsen av den nye hovedavtalen opptatt av å sikre tillitsvalgte som arbeider i turnus en forsvarlig arbeidstidsordning og partene lokalt oppfordres derfor til å drøfte denne problemstillingen. Du kan få tilgang til protokollen ved å trykke på overskriften.

15.01.13

Landsoverenskomstene mellom Virke og NSF 2012 - 2014

I Landsoverenskomstene finner du blant annet fellesbestemmelser (rettigheter ved sykdom og svangerskap, arbeidstid, ubekvemstillegg), lønnsbestemmelser og forhandlingsbestemmelser. I tillegg finner du vedlegg som omfatter rutiner ved lokale forhandlinger, om etter- og videreutdanning og særskilt om forskjøvet arbeidstid. 

Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for høyskoler mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf

Landsoverenskomst for utdanning mellom Virke og NSF 2012- 2014.pdf

Landsoverenskomst for virksomheter mellom Virke og NSF 2012 - 2014.pdf