Juridisk bistand

NSF gir juridisk bistand til medlemmer i forbindelse med oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. 

Individuelle og kollektive saker

Juss handler ikke bare om å ha rett - men like mye om å få rett. NSF sørger for å ivareta medlemmenes individuelle og kollektive rettigheter - helt til topps i rettsapparatet om det kreves.

I individuelle saker yter NSF bistand i saker vedrørende oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. For kollektive saker ytes bistand til enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår.

En lokal tvist skal så vidt mulig løses ved hjelp av hovedtillitsvalgt og/eller NSFs fylkeskontor. Ta derfor først kontakt med NSFs fylkeskontor. 

NSF kan også gi juridisk bistand i straffesaker vedrørende arbeidsforholdet og i saker om tilbakekalling av autorisasjon mm. 

Retningslinjer for bistand

1. Kollektive saker

NSF yter bistand til enkeltmedlemmer i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. En lokal tvist skal så vidt mulig løses ved hjelp av den hovedtillitsvalgte og/eller NSFs fylkeskontor. Dersom det ikke oppnås enighet vurderer forhandlingsavdelingen hvorvidt søksmål skal reises. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef som i spesielle saker eller saker av prinsipiell karakter, kan forelegge denne for forbundsstyret.

2. Individuelle saker

NSF yter bistand til enkeltmedlemmer i saker som er avledet av arbeidsforholdet så som oppsigelse, avskjed, erstatning og yrkesskade. Unntatt fra dette er saker av privatrettslig karakter (skatt m.v.). Studentmedlemmer som påføres yrkesskade under praksisperiode, kan gis juridisk bistand fra NSF.

Bistand skal som hovedregel gis av fylkeskontoret/hovedtillitsvalgt. Dersom enighet ikke oppnås lokalt vurderer forhandlingsavdelingen hvorvidt søksmål for domstolene skal reises. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef. Ved anke til lagmannsrett eller høyere rettsinstans samt saker for tingretten hvor ekstern advokat skal benyttes, må samtykke innhentes fra forbundsstyret.

3. Straffesaker og opprettholdelse av autorisasjon m.v.

NSF kan yte bistand til medlemmer i forbindelse med straffesaker i tilknytning til arbeidsforholdet og i saker vedrørende tilbakekall av autorisasjon m.v. Forhandlingsavdelingen vurderer hvorvidt bistand skal ytes. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef. Bistand ytes som hovedregel av ekstern advokat. Det forutsettes at det inngås avtale med en eller flere advokater som har særskilt kompetanse innenfor områdene.

4. Karantene

Det ytes ikke juridisk/advokatbistand til medlemmer dersom det forhold det søkes bistand for, oppstod mindre enn tre måneder etter at vedkommende ble medlem. Forhandlingsavdelingen kan imidlertid foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfelle vurdert ut fra hvorvidt innmeldingen må anses foranlediget av ønske om juridisk bistand. Ved vurderingen legges det vekt på tidligere medlemsskap og sakens karakter. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef.

5. Saksomkostninger

NSF dekker alle utgifter ved saksanlegg i kollektive saker, herunder eventuelt idømte saksomkostninger. Ved individuelle saker dekker NSF utgifter til egen advokat og egne omkostninger. Eventuelle idømte saksomkostninger dekkes av medlemmet selv. I særlige tilfeller kan idømte saksomkostninger dekkes av NSF. Avgjørelsen tas av forhandlingssjef.

6. Valg av advokat

Medlemmer av NSF har ingen rett til selv å velge advokat. Der NSF har funnet at søksmål skal reises, vil disse som hovedregel bli ført av advokat ansatt i NSF eller annen advokat som NSF har valgt etter en konkret vurdering.

7. Informasjon

Forhandlingsutvalget/forbundsstyret skal holdes løpende orientert om saker som er under behandling av domstolene. Saker av prinsipiell organisasjonspolitisk betydning bør så raskt som mulig fremlegges.