Kontingent og betaling

Her finner du oversikt over hva det koster det å være medlem i Norsk Sykepleierforbund og faggruppene. 

Kontingentsatser 2019

Kontingenten er 1,45 % av brutto lønn, med minimums- og maksimumsgrenser fastsatt av forbundsstyret. Medlemmer helt ute av lønnet arbeid betaler minimumskontingent.

Brutto lønn inkluderer lønn, sykepenger, foreldrepenger, feriepenger som utbetales av en norsk arbeidsgiver eller NAV.

 Type medlemskap:

 Minimum   pr. mnd

 Maksimum pr. mnd.

 Nyutdannede (de to første årene etter endt  
 grunnutdanning)

 Kr. 79,-

 Kr. 262,-

 Ekstraordinære medlemmer *

 Kr. 79,-

 Kr. 262,-

 Ordinær sats - medlemmer i arbeid 

 Kr. 79,-

 Kr. 524,-

 Ute av lønnet arbeid/studenter under 
 grunnutdanning**

 Kr  62,-

 

 

 • Ordinær kontingentsats betales om man har lønnet arbeid hos en norsk arbeidsgiver, eller mottar fødselspenger/sykepenger fra NAV.
 • Nyutdannet kontingentsats: Man regnes som nyutdannet i to år etter endt grunnutdanning i sykepleie. 
 • Ekstraordinær kontingentsats tilbys sykepleiere som er utdannet utenfor Norge og har søkt norsk autorisasjon. Når det er innvilget, endres satsen endres til ordinær eller nyutdannet. Man kan stå som ekstraordinært medlem i maksimalt 2 år.
 • Ute av lønnet arbeid/arbeidsavklaringspenger/ufør/pensjonist: Gjelder medlemmer helt uten lønnet arbeid. De som arbeider delvis, skal betale ut fra bruttolønn.
 • Studentkontingent: Gjelder studenter i grunnutdanning.
 • Videreutdanning: Kontingenten avhenger av om medlemmet mottar lønn under studiet og/eller arbeider ved siden av. Videreutdanningsstudenter som ikke arbeider ved siden av studiet eller mottar lønn fra arbeidsgiver, skal betale minimumskontingenten. Ved spørsmål, kontakt medlemstjenesten på telefon 99402409, innvalg 1.
 • Jordmorstudent: Studenter under jordmorutdanning har kontingentfritak i studieperioden, maksimalt to år. 
 • Offshore: Kontingenten er 184,- kroner per måned. 

Livsforsikringspakke på 128,- kommer i tillegg for alle som deltar i denne ordningen. 

Trekk fra lønn eller direkte betaling

Trekk fra lønn:

 • Medlemmer i arbeid anbefales å betale via trekk i lønn, slik at beløpet automatisk justeres etter bruttolønn hver måned. Dette sikrer også deltakelse i lønnsoppgjør og forhandlinger i NSFs regi på lokalt plan.
 • Kontingenttrekket skal fremkomme på lønnsslippen hver måned. Medlemmet er selv ansvarlig for å kontrollere dette. Lønnsslippen er kvittering for betalt kontingent.
 • For å starte trekket må det leveres et trekkbevis til lønningskontoret. Kontakt medlemstjenesten via kontaktskjema, eller tlf. 99402409 for å få tilsendt skjema.
 • Ved bytte av arbeidsgiver må medlemstjenesten informeres, slik at nytt trekkbevis kan sendes medlemmet. Endring kan meldes på Min side, via kontaktskjema, eller på tlf. 99402409.

Giro/E-faktura:

 • Direktebetalende medlemmer kan velge mellom månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig betaling. Dersom du ønsker E-faktura, bestiller du det i egen nettbank. E-fakturareferanse står på papirgiroene fra NSF. Avtalegiro kan også bestilles i din egen nettbank. Da trekkes kontingenten automatisk fra din konto ved forfall.    
 • Medlemmer som betaler direkte vil faktureres maksimumskontingenten. Jobber du redusert og har krav på lavere kontingent, må inntekten dokumentere for NSFs medlemstjeneste. Kopi av lønnsoppgave fra arbeidsgiver(e)/NAV sendes via kontaktskjema, eller per post.

Selvangivelse/skattefradrag

 • Medlemmer som betaler kontingenten via trekkordning på arbeidsstedet, får fradragsberettiget beløp påført lønnsoppgaven fra arbeidsgiver.
 • Kontingent innbetalt direkte til NSF blir innberettet til Skatteetaten i januar måned påfølgende år.
 • For direkte betalende medlemmer er det også mulig å kontrollere innberettet beløp ved å logge på Min side, velge ”Mitt medlemskap” og deretter "Detaljer" i boksen "Medlemskap". Da vil innrapportert beløp fremgå nederst på siden.

Kontingent for faggruppemedlemskap

Her er oversikt over kontingenten i NSFs faggrupper. Disse kontingentene faktureres årlig og sendes på e-post. Du kan bestille tjenesten e-faktura eller avtalegiro i nettbanken. Det er gratis innmelding i faggruppene etter 1. oktober.

Informasjon til arbeidsgivere om trekk

Trekksatser

Medlemmer som vil trekke kontingenten via lønn, får tilsendt et informasjonsskriv fra NSF som leveres arbeidsgiver/lønningskontor. Månedlig trekk er 1,45% av brutto lønn - min. kr 79 og max kr 524 per måned. Nyutdannede medlemmer trekkes max kr 262 per måned i to år etter endt grunnutdanning.

Brutto lønn er det totale beløp som tidligere fremgikk under 111-A på lønns- og trekkoppgaven. Det skal trekkes kontingent av all lønn, sykepenger, fødselspenger (foreldrepenger) og feriepenger.

I tillegg til ordinær kontingent skal det trekkes forsikringspremie på kr 128 per måned for de medlemmer som deltar i NSFs livsforsikringspakke (Foreningsgruppeliv Obligatorisk). Dette skal fremgå av informasjonsskrivet. 

Generelt om trekkordningen

NSF forutsetter at de forskjellige lønnssystemene kan ivareta en ordning der det blir lagt inn en prosentsats for kontingenten og et fast beløp for trekk av forsikringspremien til NSF.

Kontingentinnbetalinger og lister over medlemmer som deltar i trekkordningen skal sendes til NSF hver måned.

 Innbetaling av kontingent
 og forsikring i ett beløp

 Ved bruk av KID:
 Bankkontonummer:  8200.01.36847

 Ved bruk av melding:
 Bankkontonummer:  1600.49.66698

 Lister vedrørende
 kontingent og forsikring

 Norsk Sykepleierforbund, Kontingenttrekk,
 Postboks 456 Sentrum, 0104  OSLO

 

 
Elektroniske filer sendes via Egnyte

NSF samarbeider med Egnyte for sikker filoverføring. Løsningen baserer seg på en hybrid skyløsning, hvor filer lastes opp til NSFs private sky hos Egnyte og flyttes videre til NSF interne servere i Oslo. All kommunikasjon skjer kryptert og når filene har blitt flyttet til NSFs interne datasenter er filene slettet fra skyen.

Egnyte har et sterkt fokus på sikkerhet i alle ledd, noe som har bidratt til at de ligger best an i Gartners anbefalinger av slike tjenester. Videre benyttes Egnytes løsninger av institusjoner som Nasdaq, NYSE, CVC Capital Partners og flere andre store «Fortune 500 selskaper».

Invitasjon til å laste filer sendes på mail hver måned. 

Elektronisk trekk

NSF samarbeider med ulike datasentraler/utviklere av lønnssystem for å innhente trekklister elektronisk. Dersom deres lønningskontor ikke overfører listene elektronisk, bes dere kontakte NSFs medlemstjeneste på telefon 99402409 (innvalg 1) for mer informasjon.

Innberetning til Skatteetaten

Kontingenten innberettes på kode 311.  NSFs forsikring Foreningsgruppeliv Obligatorisk som trekkes separat er ikke fradragsberettiget.

Restkontingent 2018

Restkontingent fra foregående år kan ikke ettertrekkes via lønn, da dette er et forhold mellom NSF og medlemmet.