Dokumenter landsmøte

Saksnr Tittel
1 a) Oppnevning av ordstyrere Vis vedtak
1 b) Forretningsorden for landsmøtet 9.-13. november 2015 Vis vedtak
1 c) Godkjenning av innkalling til Landsmøtet 2015 Vis vedtak
1 d) Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen Vis vedtak
1 e) Forslag til sakliste NSFs landsmøte 10.-13. november 2015 Vis vedtak
1 f) Forslag til dagsorden NSFs landsmøte 2015 Vis vedtak
1 g) Oppnevning av tellekomitè. Vis vedtak
1 h) Oppnevning av redaksjons- og vedtektutvalg Vis vedtak
2 Beretning for landsmøteperioden 2012-2015 Vis vedtak
3 Kampen om arbeidskraften Vis vedtak
3 a) Landsmøtesak: Likelønn og lønn for kompetanse Vis vedtak
3 b) Arbeidsmiljø Vis vedtak
3 c) Fragmentert arbeidsmarked for sykepleiere – konkurransevridning og undergraving av lønns- og arbeidsvilkår Vis vedtak
4 a) Finansiering, prioritering og organisering av helse og omsorgstjenestene Vis vedtak
4 b) Sykepleierprofesjonen i utvikling - Ledelse, eHelse, og ansvar og roller i endring Vis vedtak
4 c) Sykepleiernes kompetanse og kunnskap gjennom utdanning og forskning Vis vedtak
5 Oppfølging av landsmøtesak 10/2011, Nestleder i fylkesstyrene på frikjøp – evaluering av forsøksprosjekt Vis vedtak
6 Landsmøteperiodens lengde - rådsmøte Vis vedtak
7 Møtehonorar til fylkesstyrene Vis vedtak
8 Utvidet bruk av midler til fagkurs for HTV og TV Vis vedtak
9 Økt politisk ressurs i fylkene
10 Frikjøp av HTV/TV for å utføre arbeid for organisasjonen Vis vedtak
11 Om faktisk lik lønn for lik utdanningslengde på samme utdanningsnivå
12 Om likelønn og livslønn og vederlag for ulempe - endring i prinsipprogrammet
13 Forslag om at landsmøtet skal vedta et arbeidsprogram i stedet for innsatsområder
14 Forslag til tillegg til innsatsområde: Bekjemp vold og undertrykking Vis vedtak
15 Innsatsområder for 2016-2019 Vis vedtak
16 Økonomiske prinsipper for kommende landsmøteperiode Vis vedtak
17 a) Redaksjonell endring av vedtekter Vis vedtak
17 b) Vedtektene § 1. Medlemskap og alder Vis vedtak
17 c) Framlegg til endring i vedtektene § 4A generelt Vis vedtak
17 d) Vedtektsendringer § 4A Arbeidsplassen Valg elektronisk gjennomføring Vis vedtak
17 e) Vedtektenes § 4A Valg Forhåndsstemming
17 f) Vedtektenes § 4A Medlemsmøter krav om 30 medlemmer Vis vedtak
17 g) Vedtektenes § 4 B. Fylkesstyret. Gjenvalg av tillitsvalgte. Vis vedtak
17 h) Vedtektsendringer gjennomgående endring av navn fra Nominasjonskomite til Valgkomite Vis vedtak
17 i) Vedtektsendringer 1. Varamedlem tale- og forslagsrett Vis vedtak
17 j) Vedtektene § 4 B. Fylkesmøtet. 4. avsnitt Vis vedtak
17 k) Vedtektene § 4 B Fylkesmøtet; valgbarhet for ansatte Vis vedtak
17 l) Vedtektsendringer § 4B Fylkesorganisasjonen Gjennomføring av valg Fylkesmøtet 6.ledd Vis vedtak
17 m) Vedtektene § 4 B. Fylkesleddets nominasjonskomité
17 n) Vedtektene § 4 B. Nominasjonskomite Vis vedtak
17 o) § 6 Endring av beregning av delegater fra studiestedene Vis vedtak
17 p) Vedtektsendring § 7 C Møter Ansattrepresentant møte- og uttalerett i Forbundsstyret Vis vedtak
17 q) Vedtektenes § 7 Generalsekretærs fullmakter Vis vedtak
17 r) Forslag til vedtektsendringer § 9 – Rådet for sykepleieetikk Vis vedtak
17 s) § 12 c. Forslag om å stryke setning Vis vedtak
17 t) Framlegg til endring i vedtektene § 13 Forhandlingsapparatet Vis vedtak
17 u) Forslag om endring i vedtektene § 13 nr. 3 (uravstemning) Vis vedtak
18 Valg Vis vedtak
19 a) NSFs årsregnskap og årsberetning 2011-2014 Vis vedtak
19 b) Beretning fra Rådet for sykepleieetikk Vis vedtak
20 Politiske uttalelser Vis vedtak