Ledelse

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Søknadsfrist 14. januar. Søknader fra kommuner som tilbyr praksisplasser til helsesykepleier og jordmor under utdanning vil bli prioritert. Det samme vil kommuner som har benyttet de frie midlene til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og/eller som har betydelige levekårsutfordringer.

Statsbudsjettet 2019 om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Overføring og tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene videreføres på samme nivå som i 2018, men er prisjustert til 2019- nivå. Se LaH NSFs innspill vedlagt. LaH NSF stilte på muntlig høring i Stortinget 18. oktober.

Presymposium for ledere

MANDAG 17.09:
Presymposium for ledere

Kl. 12.00-13.00: Registrering og enkel servering
Kl. 13.00-13.15: Velkommen
Kl. 13.15-15.00: Vårt mandat som ledere i lys av nye «Nasjonalfaglige retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom».
v/ Jorunn Lervik, fagleder på familiens hus (helsestasjon og skolehelsetjenesten) i Melhus kommune, tidligere seniorrådgiver i folkehelse hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
Kl. 15.00-15.30: Pause med servering
Kl. 15.30-18.00: Relasjonsledelse. Med nye retningslinjer får vi skjerpede krav og flere og større forventninger til innhold i tjenesten. Som ledere er vi nødt til å skape trivsel, gode arbeidsforhold og et godt miljø for å kunne yte og prestere.
v/ Jan Spurkeland. Tidligere rektor og skolesjef. Foredragsholder og forfatter av bøker og artikler innen ledelse og organisasjonsutvikling
Kl. 18.00: Oppsummering og avslutning
Kl. 19.30: Middag for alle

Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons -og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for, og virkninger av, en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten

Statsbudsjettet 2018 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere stillinger i tjenestene og til at tilbudet er blitt mer tilgjengelige for barn og unge. Det er foreslått å bevilge 753,5 millioner kroner i kommunerammen og 287,1 millioner kroner i øremerket tilskudd til skolehelsetjenesten og helsestasjonene i 2018. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017.

Statistikk for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

KOSTRA-tallene for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2016 er nå klare.

Nye tall fra SSB viser en vekst på 418 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2015 til 2016. Det største veksten er i gruppen "andre sykepleiere", noe som kan tyde på at det utdannes for få helsesøstre og at sykepleiere ansettes midlertidig i helsesøsterstillinger. Det er en liten økning når det gjelder leger og fysioterapeuter også. Det vises ikke i tabellen under for 2016, fordi tallene bare er gjengitt pr.10.000 barn

 

Veileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Internkontrollforskriften er erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen gir råd om hvordan ledere kan etterleve krav i den nye forskriften.
Veileder til den nye forskriften finner du her

Oppdatert info om bevilgninger og tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen har vedtatt å styrke tjenesten med ytterligere 50 millioner kroner i 2017 gjennom vekst i kommunenes frie inntekter - til sammen 734,4 millioner kroner. I tillegg øremerkes 250 millioner.   Her kan du finne oppdatert informasjon om bevilgninger og annet tilknyttet bemanningen i tjenesten.

 

Årshjul for skolehelsetjenesten

I Bodø har de  laget et årshjul for arbeidet sitt i skolehelsetjenesten. I tillegg har de jobbet med innholdet i undervisningen og opplegget på skolene slik at det er kvalitetssikret, mer likt og et godt utgangspunkt for den enkelte helsesøster.