Lover og forskrifter

Lover

Her er lenker til aktuelle lover og forskrifter for deg som er sykepleier, tillitsvalgt eller ansatt i NSF. På lovdata.no finner du alle gjeldende lover og forskrifter elektronisk.

Individuell arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Folketrygdloven

Sykepleierpensjonsloven

Statsansatteloven

Yrkesskadeforsikringsloven

Kollektiv arbeidsrett

Arbeidstvistloven

Tjenestetvistloven

Helselovgivning

Helsepersonelloven

Annen lovgivning

Forvaltningsloven

Forvaltningslovforskriften

Offentleglova