Morgendagens eldre

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Stadig flere kommuner tilbyr, eller planlegger å tilby, forebyggende hjemmebesøk til eldre. Sykepleiere utfører ofte disse hjemmebesøkene. Vil du vite mer om dette?

 

Eldre med demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere sykdommer og skader som rammer hjernen, og som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

Sykehjem - for de aller sykeste

Sykehjemmene tilbyr heldøgns tjenester, og sykehjemsplasser er behovsprøvd. Om lag 80 % av alle sykehjemsbeboere har kognitiv svikt i ulik grad.

Eldre fortjener god matomsorg

Inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester i Norge, er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne.

Utfordringer og muligheter ved å få stadig flere eldre

NSF er en aktiv pådriver for å sikre gode helse- og omsorgstjenester for eldre. Vi har derfor laget heftet "Selvstendighet, verdighet og trygghet – en helsepolitikk for morgendagens eldre". Her ser vi på hvilke utfordringer og muligheter et økende antall eldre vil medføre. 

Stadig flere blir eldre her i landet, og det ser ut til at det medfører flere år med god helse. Dette er svært  positivt. Det norske helsevesenet må imidlertid gjennom en betydelig omstilling for å møte et økende antall eldre som trenger helsehjelp de neste årene.

Leder i Sykepleien: Morgendagens eldreomsorg

Menneskerettigheter må gå foran økonomi skal vi lykkes med helse- og omsorgstjenestene til eldre.

Prinsipper for gode omsorgstjenester

I 2012 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund, Kirkens Bymisjon, KS, FO, Fagforbundet, Pensjonistforbundet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap åtte prinsipper for gode omsorgstjenester.