Morgendagens eldre

Eldre med demens

Demens er en fellesbenevnelse for flere sykdommer og skader som rammer hjernen, og som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt.

Sykehjem - for de aller sykeste

Sykehjemmene tilbyr heldøgns tjenester, og sykehjemsplasser er behovsprøvd. Om lag 80 % av alle sykehjemsbeboere har kognitiv svikt i ulik grad.

NSF vil at rehabilitering av eldre må inkluderes i opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

NSF representert ved 2. nestleder Karen Bjøro,
var 11.02.2016 i Stortinget hvor vi ga vårt innspill til representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni
om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem

Eldre fortjener god matomsorg

Inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester i Norge, er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne.

Utfordringer og muligheter ved å få stadig flere eldre

NSF er en aktiv pådriver for å sikre gode helse- og omsorgstjenester for eldre. Vi har derfor laget heftet "Selvstendighet, verdighet og trygghet – en helsepolitikk for morgendagens eldre". Her ser vi på hvilke utfordringer og muligheter et økende antall eldre vil medføre. 

Stadig flere blir eldre her i landet, og det ser ut til at det medfører flere år med god helse. Dette er svært  positivt. Det norske helsevesenet må imidlertid gjennom en betydelig omstilling for å møte et økende antall eldre som trenger helsehjelp de neste årene.

Leder i Sykepleien: Morgendagens eldreomsorg

Menneskerettigheter må gå foran økonomi skal vi lykkes med helse- og omsorgstjenestene til eldre.

Prinsipper for gode omsorgstjenester

I 2012 utarbeidet Norsk Sykepleierforbund, Kirkens Bymisjon, KS, FO, Fagforbundet, Pensjonistforbundet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap åtte prinsipper for gode omsorgstjenester.