Nordisk nettverk

Nordisk samarbeid om sykepleie-etikk

De nordiske rådene for sykepleieetikk treffes hvert år, og denne gangen var det Norges tur til å være vertskap. Den 10. og 11. september møttes alle på vakre og tradisjonsrike Strand Hotel, Fevik.

Nordisk nettverk

NORDISK NETTVERK – Nordisk samarbeid

Rådet for sykepleieetikk har tatt initiativ til fornyet samhandling med alle de øvrige nordiske råd i sykepleieetikk (Island, Færøyene, Danmark og Sverige). Rådet er en pådriver for nordisk samarbeid.

De som sitter i de ulike lands råd for sykepleieetikk i Norden møtes en gang pr år. Felles problemstillinger og felles uttalelser er gitt oppmerksomhet.

I 2017 ble nordisk nettverkstreff avholdt i Torshavn på Færøyene. Programmet omhandlet helsevesentes utfordinger i småsamfunnet, og fokus var på etiske aspekter for utøvelse av profesjonelle helsetjenester i små samfunn hvor folks sosiale nettverk er en tett sammenvevning av private og profesjonelle relasjoner.  Småsamfunn som Færøyene er interessante for genforskning og vi fikk også et innblikk i en rekke aktuelle etiske dilemmaer som oppstår i kjølvannet av denne forskningen.

2016. Nordisk nettverkstreff i år var i Danmark. Temaet var brukermedvirkning i helsevesenet i et etisk perspektiv. Pasienten som partener - kan vi det, gjør vi det?

 

2015. Nordisk nettverkstreff på Grønland, 6. og 7. september. Temaene var følgende:

  • Vitenskapsetikk i en liten befolkning.
  • Forskning i palliativ innsats- etiske aspekter
  • Telemedisin og kommunehelsetjeneste
  • Etikk i eldreomsorgen
  • Etiske utfordringer i behandlingsmiljøet i et flerkulturelt samfunn, etiske utfordringer i psykiatrien, herunder telepsykiatrien

Felles nordisk pressemelding http://sermitsiaq.ag/peqqissaasut-kattuffiat-udvikle-etisk-raad

2014: Rådet for sykepleieetikk i Norge var vertskap for Nordisk Nettverkstreff 22. og 23.september.  Hovedtemaer var blant annet; Respekt for verdighet, integritet, autonomi, sårbarhet og ønsket om å tydeliggjøre profesjonsetikken for sykepleiere. Sykepleieprofesjonen står opp for: likhet i behandling. Et annet tema som ble tatt opp var behovet for kompetanse innenfor pleie og omsorg.

2013: Den 27. og 28. september var de nordiske rådene for sykepleieetikk samlet i Stockholm. Tema for dette møtet var:

  • "Jämnlikhet": Likhet/likeverd i behandling av alle pasienter.
  • Livstestamente: Forslaget fra Helsedirektoratet i Norge om livsnøytralt livstestamente ble drøftet mellom de nordiske landene.

Deltakere i år var Danmark, Grønnland, Sverige, Færøyene og Norge

2012:  19 og 20 oktober;Nettverksmøte i Torshavn, Færøyene. Aktuelle temaer som dreide seg om etikk i forbindelse med belysning av håp og cancer, bruk av skriftlige etiske retningslinjer; de ulike landenes erfaring her og retorikk innenfor gerontologien; om stigmatisering av eldre som om de var en ensartet gruppe. Deltakere i år; Danmark, Grønnland, Sverige, Færøyne og Norge  

2011: København;  hovedtema var ”Nærvær som omsorgens fundament” – om relasjonsetikk og nærhetsetikk.

2010: Trondheim; hovedtema var ”Omsorgsteknologi og sykepleieetikk”. Hvordan møter vi de stadig nye tekniske løsninger for å effektivisere omsorgen? Felles nordisk pressemelding

2009: Stockholm; hovedtema var eutanasi og papirløse immigranters rett til helsehjelp Det ble laget 2 pressemeldinger som i etterkant av møtet ble sendt diverse nyhetsmedier; ”Pressmeddelande om Eutanasi”  Pressemelding eutanasi og ”Rätt til vård för asylsökande og papperslösa” Pressemelding asylsøkende og papirløse

2008: Færøyene: Managementtenkningens innflydelse på sygepleie - terminologi og hvordan påvirkes språket Resolusjon Færøyene

2007: København; hovedtema fra samlingen var sykepleiermangelen som rammer Norden, og markedsideologiens konsekvenser for sykepleieverdiene.