NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Seks viktige innspill

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på seks høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Her kan du lese notatene som har blitt sendt frem til de respektive stortingskomiteene.

Deltidsfrustrasjon i helsevesenet

Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen er uenig om mangt, men en ting kan de enes om – det må ansettes flere sykepleiere i hele stillinger

De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

– Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Arbeidstilsynet: Store utfordringer i ambulansetjenesten

"Det er et presserende behov for at arbeidsgivere i helsevesenet forstår og tar konsekvensene av at forsvarlig pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø må gå hånd i hånd", skriver Arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 105 tilsyn med ambulansetjenester landet rundt.

Endelig økning i heltidsstillinger

- Kampen for heltid er en viktig kvinne- og likestillingskamp. Kvinner jobber oftere deltid enn menn noe som fører til at kvinner taper pensjonskampen og kan komme i en økonomisk skjev stilling i samlivet. Derfor er kampen for heltid en viktig kvinnekamp, og en av de viktigste sakene for fagbevegelsen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Innspill til regjeringens helse- og sykehusplan

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert innspill til helse- og sykehusplanen for 2019-2023, og blant annet lagt vekt på helsefremmende arbeidsplasser og utdanning av flere spesialsykepleiere og jordmødre. 

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

Krever politisk handling for likelønn

– Historien viser dessverre at frie forhandlinger ikke leverer løsningen på likelønnsutfordringen. Vi står med et politisk skapt problem fra tiden da kvinner ikke ble regnet som forsørgere – og vi krever politisk handling, sa NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til Stortingets familie- og kulturkomité under dagens høring om likelønn.

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Arbeidsgiverne må satse på kompetanse

Tall fra NAV viser at det allerede i dag mangler 6000 sykepleiere. Totalt vil mangelen øke til om lag 30 000.