NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Innspill til regjeringens helse- og sykehusplan

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert innspill til helse- og sykehusplanen for 2019-2023, og blant annet lagt vekt på helsefremmende arbeidsplasser og utdanning av flere spesialsykepleiere og jordmødre. 

Samhandlingsreformen bør evalueres

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter forslaget fra Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme en sak for Stortinget som kan sikre at reformens intensjoner kan nås.

Krever politisk handling for likelønn

– Historien viser dessverre at frie forhandlinger ikke leverer løsningen på likelønnsutfordringen. Vi står med et politisk skapt problem fra tiden da kvinner ikke ble regnet som forsørgere – og vi krever politisk handling, sa NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til Stortingets familie- og kulturkomité under dagens høring om likelønn.

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Arbeidsgiverne må satse på kompetanse

Tall fra NAV viser at det allerede i dag mangler 6000 sykepleiere. Totalt vil mangelen øke til om lag 30 000.

Ikke ett ord om sykepleiermangelen

Forbundsleder Eli Gunhild By savner at helseministeren vil ta tak i deltidsutfordringen og sykepleiermangelen.

– Positiv med lønn som virkemiddel

– Det er positivt at stadig flere kommuner innser at lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde sykepleiere, sier NSF-leder Eli Gunhild By. Tidsskriftet Sykepleien har laget en oversikt over hva ulike kommuner tilbyr for å rekruttere og beholde sykepleiere.

Likestilling i helse- og omsorgssektoren

- Skal vi rekruttere gutter må vi snakke tydelig om kompetanse, ansvar og muligheter. Politikerne må slutte å snakke om varme hender, sa nestleder Solveig Kopperstad Bratseth til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Skjerpede krav til avviksrapportering om tilstedeværende jordmor

- God kvalitet i oppfølgingen av fødende og en god arbeidssituasjon for jordmødre er viktig for Norsk Sykepleierforbund, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

NSFs rapport "Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.