Studentvalget 2020

banner med tekst Studentvalget 2020

Som studentmedlem i NSF skal du velge hvem som skal representere deg, og dine medstudenter på NSF Students årsmøte 2020.

I årets studentvalg skal det velges følgende representanter:

 • Fylkesrepresentant i ditt fylke
 • Skoledelegat til årsmøtet i NSF Student (18.-21. juni)

Fylkesrepresentantene møter på årsmøtet 17. juni for å få en innføring i deres rolle, resterende skoledelegater ankommer 18. juni til Årsmøtets start.

Begge valgene gjennomføres samtidig og studentvalget 2020 foregår slik:

Meldeperioden:

Fra 1. - 31. mars kan du melde deg som kandidat, eller nominere en medstudent som du mener vil være en god representant i ett eller flere av vervene. Dette gjør du elektronisk.

Stemmeperioden:

Fra 1. - 30. april kan du stemme på hvem du ønsker skal representere deg i fylkesstyret og på årsmøtet. Alle studentmedlemmer har stemmerett i studentvalget.

Valgresultatene vil kunngjøres 2. mai på www.nsfstudent.no

 • Velge hvem som skal representere deg på årsmøtet
 • Du kan stille selv
 • Stille til sentrale verv

Still til sentrale verv i NSF Student

Årsmøtet 2020 skal velge leder, nestleder og studentstyrets fem medlemmer og 3 varamedlemmer. I tillegg skal det velges fem medlemmer til nominasjonskomiteen.

For å stille til valg må du fylle ut et kandidatskjema. Kandidatskjemaet sendes til nsfstudentvalg@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no.

Fristen for å stille til sentrale verv er 1. juni 2020.

Ledelsen i NSF Student

Leder og nestleder i NSF Student er frikjøpte verv på heltid. NSF Student har kontor på sykepleiernes hus i Tollbugata 22 i Oslo. NSF stiller ressurser tilgjengelig for leder og nestleder. Nominasjonskomiteen kan besvare eventuelle spørsmål angående dette.

 • Studentleder i NSF er et heltidsverv for ett år av gangen. Studentleder sitter som et fullverdig medlem av forbundsstyret og skal representere alle studentmedlemmene i NSF. Studentleder er også leder av studentstyret. I tillegg til blant annet NSF Students budsjett ansvar.

  Studentleder er også NSF Students ansikt utad og har ansvar for å jobbe med de politiske sakene. Jobben består mye av å møte politikere og andre beslutningstakere, søke å få saker som er viktige for oss i media og respondere på saker.

 • Studentnestleder i NSF sitter også i et heltidsverv ett år av gangen. Studentnestleder fungerer som studentleders stedfortreder og må derfor ha god oversikt over de politiske sakene. Ofte jobber studentleder og studentnestleder sammen om politiske saker.

  Studentledelsen har likevel i flere år på rad fordelt oppgavene seg i mellom, og studentnestleder har de siste årene hatt et primæransvar overfor alle tillitsvalgte i NSF Student og er organisasjonens ansikt innad. I det ligger det å være kontaktperson for lokallagene og fylkesrepresentantene, samt følge disse opp når det kommer til blant annet lokale aktiviteter og rekruttering. Nestleder har de siste årene hatt et særskilt ansvar for NSF Students arrangementer.

Studentstyret

Studentstyret er NSF Students høyeste beslutningsorgan mellom Årsmøtene. Det er om lag seks styremøter i året. Styret består av fem medlemmer og tre varamedlemmer, hvor 1. vara blir innkalt til alle styremøtene. Studentledelsen inngår også i studentstyret.

 • Styremedlemmene i NSF Student møtes omlag seks ganger i året for å jobbe med det årsmøtet bestemte på studentstyremøtet i NSF. Her legger de strategier og vedtar tiltak for å gjøre studenthverdagen for sykepleierstudenter enda bedre. Alle medlemmer av studentstyret innkalles til studentstyremøtene.

  De har også de siste årene valgt å fordele ansvarsområder blant dem. Blant annet ansvar for fylkene i Norge og oppgaver som:

  • Praksis- og utdanningsansvarlig
  • Internasjonalt ansvarlig
  • Arbeidsutvalg
  • Kommunikasjonsansvarlig
  • Ulike arbeidsgrupper
  • Tillitsvalgtansvarlig

  I tillegg til å være de som er med å jobbe for å nå de politiske og organisatoriske målene, skriver også studentstyret saker til styremøtene. Her tar de opp saker som er viktig for NSF Student og saker NSF Student bør sette mer søkelys på. De gjør seg kjent med sakens fakta, argumentene for og i mot og gjør seg opp en mening om hva som er det beste for sykepleierstudentene.

  De skriver også sakene til årsmøtet sammen med studentledelsen.

 • Varamedlemmene i studentstyret innkalles fortrinnsvis ved frafall fra andre styremedlemmer. 1. vara innkalles likevel til alle studentstyremøter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det vil være enkelte studentstyremøter gjennom perioden hvor alle medlemmer inviteres, inkludert alle varamedlemmer.

  Varamedlemmene får også tildelt ansvar på lik linje med øvrige styremedlemmer.

Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen består av fem medlemmer, og konstituerer seg selv. Mandatet inkluderer å innstille på NSF Students ledelse og studentstyre til årsmøtet.
Fristen for å stille til Nominasjonskomiteen er lørdag 20. juni kl. 23.00.

Nyheter

Spørsmål?

Ta kontakt med NSF Student på mail.