Sykepleierstudentene krever nasjonal retningslinje

Studentstyret 2019-2020

Det er nå unntakstilstand og de strengeste tiltakene i fredstid er innført i Norge. Helsevesenet mobiliserer seg til å ta imot flere pasienter enn det noen gang har gjort. Helsepersonell gjør seg klare for å ta imot den delen av befolkningen som trenger ekstra tilsyn og behandling. Situasjonen påvirker alle ledd i samfunnet. Nærmere 15.000 av de som er berørt er sykepleierstudenter på ulike steder i studieløpet. NSF Student har aldri før fått så mange henvendelser fra usikre og bekymrede sykepleierstudenter.

I dag består halvparten av sykepleierutdanningen av praksis.

Dette bestemmes av EU-direktiver, og er ett av mange krav til den norske sykepleierutdanningen. Per i dag har mange sykepleierstudenter fått sin praksisperiode avlyst, mens andre lever i uvisshet eller sitter i karantene. Forskjellene i praksis mellom de ulike studiestedene skaper forvirring og usikkerhet, og studentene savner klare beskjeder og tydelig informasjon fra sine institusjoner. Dette er noe NSF Student også savner.

Vi har full forståelse for at universitetene og høyskolene i den nyoppståtte situasjonen trenger tid for å finne ut av hvordan de skal håndtere denne situasjonen. Vi krever derfor at kunnskapsdepartementet nå snarest må komme på banen med nasjonale retningslinjer som ivaretar sykepleierstudentenes helse og sikrer at de får fullført sin utdanning som planlagt. Det meldes om praksiskaos på nasjonalt plan, og utdanningsinstitusjonene meddeler selv at de venter på en konkret bestilling fra kunnskapsdepartementet.

De som blir utestengt fra praksis må få muligheten til å ta igjen dette, fortrinnsvis uten at de får studietiden unødig forlenget. Som vi tydelig ser nå, har Norge et stort behov for helsepersonell i tiden fremover. NSF Student vil derfor oppfordre studenter til å stille seg disponible til å bistå helsetjenesten. I en unntakstilstand er det nødvendig med beredskapstiltak som sikrer god helsehjelp. Vi som studenter har mye verdifull helsefaglig kompetanse å bidra med. Sykepleierstudenter som trer inn i helsetjenesten nå, skal bli ivaretatt på lik linje med andre ansatte.

Vi vil understreke viktigheten av tilstrekkelig opplæring.

Ingen bør utføre oppgaver de ikke kjenner seg kompetente til, eller ikke har lov til ifølge Helsepersonellovens §4 - Forsvarlighet. Det er nødvendig at studenter som skal bidra får god opplæring i smitteverntiltak og riktig bruk av smittevernsutstyr.

Til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet:

Nå må Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) komme på banen når sykepleierstudenter blir brukt som arbeidskraft, er arbeidende og derfor skal motta lønn. NSF student mener også at sykepleierstudenter som bidrar i helsevesenet unntas fra Lånekassens inntektsgrenser i denne spesielle situasjonen. Vi forutsetter videre at avbrudd i studiene ikke går ut over de læringsutbyttene som studiet fastsetter.

Til alle sykepleierstudenter:

Vi støtter dere. Vi føler med dere. Vi jobber for dere.
Deres kompetanse er en stor ressurs for samfunnet.