Vi er opptatt av at dere blir like godt ivaretatt

Studentleder Ingvild Berg Lauritsen og studentnestleder Martin Ottesen Wichstad, ledelsen i NSF Student 2019-2020

«Tok 24 timer før studentene ved Ullevål sykehus ble bedt om å gå i karantene – ingen hadde tenkt på studentene». Slik lyder overskriften på en sak i Universitas som kom ut 3.mars.

Det er i skrivende stund over 270 personer som er smittet av covid-19, bedre kjent som Korona-viruset, i følge Folkehelseinstituttets tall. Flere hundre sitter i karantene, deriblant både medisin- og sykepleierstudenter som har vært i praksis på avdelinger hvor det har blitt påvist smitte.

I likhet med utdannede leger, sykepleiere og annet helsepersonell, er også sykepleierstudenter omfattet under helsepersonelloven som helsepersonell.

Jeg er student – hva gjør jeg nå?

Sykepleierstudenter i praksis er nå i en sårbar situasjon med tanke på karantene og smitte. Er man student, og ikke har jobb ved siden av, må man melde fra til Lånekassen og søke om sykestipend. Da vil støtten du har fått i perioden gjøres om til stipend. Dersom du har deltidsjobb ved siden av studier, er det et par kriterier du må innfri for å kvalifisere for sykepenger.

  • Du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før sykemelding
  • Du må minimum ha en årsinntekt på 50 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Pr. 1.5.19 er dette 49.929kr.

Ifølge NAV har du også rett på sykmelding (og dermed de samme rettighetene som nevnt over) dersom man sitter i karantene, og dersom en lege sier at en må holdes isolert. Hvorfor skriver vi dette? Fordi sykepleierstudentene får mangelfull informasjon.

NSF Student klarer ikke vektlegge nok hvor viktig det er for både helseforetakene og utdanningsinstitusjonene å ivareta studentene, i tillegg til pasientene. Selv med uforutsette hendelser som vi nå står overfor, skal det ikke måtte gå utover studentenes studieprogresjon. Her må det fokuseres på alternative løsninger så langt dette er mulig slik at studentene får fullført studiet på normert tid. Her går Høgskolen på Vestlandet frem som et godt eksempel med meldingen på deres nettside:

HVLs beskjed til studentene er klar:

«Ingen trenger være redd for å bli forsinka i studiene pga. smittefaren! Høgskolen vil finne alternative løsninger for dem som måtte gå glipp av praksis eller obligatorisk undervisning.»

Sykepleierutdanningen styres også av noen EU-direktiver. Disse sier noe om hvor mange timer sykepleierstudenter skal være i praksis i løpet av studiet. Er man da i praksis som sykepleierstudent og blir smittet eller havner i karantene, står man derfor i fare for å miste mye av praksisperioden. Dagens oppbygning av studiet, gjør at dette kan true den normerte tiden en skal studere på, da studentene kanskje må ta igjen tid i praksis.  Utdanningsinstitusjonene må derfor tilrettelegge på lik linje med HVL for at studentene skal fullføre på normert tid.

Noe som også har vært mye snakket om i disse korona-tider, har vært informasjon. Enkelte utdanningsinstitusjoner er veldig informative med tanke på hvordan en skal opptre som student dersom det er mistanke om smitte. Her er VID Vitenskapelige høgskole en av de bedre institusjonene med veldig klare og tydelige retningslinjer om hva en burde gjøre dersom det er mistanke om smitte, men dette gjelder dessverre ikke alle utdanningsinstitusjoner.

Helseberedskapslovens betydning for sykepleierstudenter

Helsedirektoratet har fått fullmakt til å anvende denne loven, som betyr at de nå kan sette i gang nødvendige tiltak. Disse fullmaktene har virkning fra og med 6. mars til 6. april.

Hva betyr dette for meg?

En av konsekvensene for studentene er at dersom de har et tilsettingsforhold i en av de virksomhetene som lov om helsemessig og sosial beredskap (loven) omfatter, er at de kan risikere å måtte jobbe mer enn hva som er avtalt. For eksempel kan du måtte gå lengre vakter på de dagene du allerede har vakt. Dette vil også føre med seg ekstra inntekt, noe som igjen kan påvirke stønaden en får fra lånekassen. Vi jobber for at dette ikke skal skje!

§4-1 sier som følger: «Når betingelsene i § 1-5 er oppfylt, kan personell som er beordringspliktig etter § 1-4 pålegges av arbeidsgiver å forbli i tjeneste ut over ordinær arbeidstid. På samme vilkår kan departementet pålegge personell som nevnt å møte frem på nærmere angitt sted og utføre nærmere tilvist arbeid innen virksomheter loven omfatter.»

Hvilke konsekvenser dette vil få for praksisavvikling er fortsatt uklart, men det finnes liten tvil om at vi går en utfordrende tid i møte. Det viktigste for NSF Student nå, er som tidligere nevnt, er at alle studenter fortsatt skal kunne fullføre på normert tid, og at du som sykepleierstudenter får oppdater og god informasjon fra ditt studiested! Dette betyr at institusjonene nå har et stort ansvar om å ivareta sine studenter.

Obligatorisk undervisning

En annen utfordring nå er obligatorisk undervisning. Her har både NSF Student og statsråd Asheim bedt institusjonene om å finne alternative løsninger som streaming av forelesning. Studenter opplever situasjonene med obligatorisk undervisning som vanskelig, siden de ikke ønsker fravær, men heller ikke ønsker å stryke. Dette forstår vi godt. Vi har også fått flere henvendelser fra studenter som mener det er uforsvarlig å sette opp obligatoriske timer, med tanke på anbefalingene som har kommet fra FHI de siste dagene.

Eksamen

Slik utdanningen er bygget opp er det flere som har eksamener den kommende perioden. Her er institusjonene nødt til å tilrettelegge for at hjemmeeksamener kan være et reelt alternativ ved de fleste eksamener den kommende perioden. Her har også statsråd Henrik Asheim allerede oppfordret institusjonene til å tilrettelegge for alternative eksamensformer. Vi forventer at institusjonene følger dette.

NSF Student følger med dere og vi er opptatt av at dere blir like godt ivaretatt som annet helsepersonell.

Har dere spørsmål råder vi dere til å kontakte deres institusjon og følge institusjonens retningslinjer rundt denne situasjonen.

Dere kan selvsagt også kontakte oss i NSF Student.

Arrangement med NSF Student

Foreløpig er alle arrangement, kurs og konferanser arrangert av NSF Student avlyst til og med 10. april. Enn så lenge vil ikke dette påvirke NSF Students årsmøte i juni. Oppdatert informasjon kommer fortløpende.