Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1 Logo 2
Nytt fra Faggruppe for veiledere
21. november 2015

Kjære medlemmer!

Nå er det snart et år siden siste nyhetsbrev. Et år og mange hendelser og prosesser er lagt bak oss. I styret har vi hatt mange prosesser blant annet omkring forberedelsene til Landskonferansen i april og Lokalgruppelederkonferansen i oktober.

I veiledning kan også prosessene være mange. Noen av dem er knyttet til faglige problemstillinger som kan være felles og lede til ulike forståelser og ulike muligheter for problemløsning. Noen av dem er knyttet til etiske dilemma fra møter med pasienter og brukere. Disse kan være særegne og knyttet til den enkelte sykepleiers livsverden som forstyrres av regler og retningslinjer fra systemverdenen. En kan kjenne seg litt alene i slike situasjoner. Veiledning kan på tross av dette situasjonsbestemte og individuelle i slike situasjoner, likevel være et forum for gjenkjenning.

Anerkjennelse er viktig – kanskje særlig når det stormer. Anerkjennelse kan oversettes til recognition på engelsk eller nettopp gjenkjenning eller det å bli gjenkjent.

På lokalgruppelederkonferansen var vi innom fenomenet ekko. Ekko er en gjenklang. Ikke alltid en identisk gjenklang som ved speiling, men noen ganger som parafrasering der nyanser kan gi utvidelse av vårt forståelsesgrunnlag og veier ut av krevende situasjoner. Et ekko kan fungere som en vennlig gjenkjenning av hva vi står i som sykepleiere. Felles faglige refleksjoner bidrar til å heve kvaliteten og øke kompetansen. Fellesskap gir styrke og ny kunnskap! Dette kan forebygge slitasje og øke arbeidsgleden vår!

Veilederbrosjyren

Landsstyret sluttførte, som vi gjorde kjent i Nyhetsbrevet i desember 2014, en brosjyre som er ment som en informasjonsbrosjyre og som kommer i tillegg til vår vervebrosjyre. Veilederbrosjyren finner du på hjemmesiden som en internettlink-  http://digiblad.no/nsf/veilederen/ under faggrupper: Veiledere. Vi har også en god del utgaver i papir. Gi beskjed om du ønsker en tilsendt. Lokalgruppelederne vil sikkert også være behjelpelig med å skaffe deg et eksemplar. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på brosyren vår! Bruk gjerne brosjyren når dere snakker om veiledning. Mye godt bakgrunnsmateriale her.

GF og landskonferanse

16 og 17. april 2015 gjennomførte vi landskonferansen: Når kompetanse trues…., og Generalforsamling på Hotel Royal Christiania, Oslo. Vi hadde ca. 60 deltakere. Vi kunne ønsket flere, men de som var der var med og laget en god konferanse sammen med forelesere og styret. Evalueringen av det faglige innholdet var meget god!
Navn på det nyvalgte styret ligger på faggruppen sin hjemmeside.

Nordisk forum

På GF ble Gyda Wangen valgt til å representere faggruppen i Nordisk Forum etter Inger Gadgil som har sagt fra seg dette vervet etter mange år. Vi takker Inger for godt arbeid og ønsker Gyda velkommen!

Fra landsstyret er leder Turid Neverdal Almvik medlem i Nordisk forum. Gry Bruland Vråle er i tillegg valgt fra landsstyret. 28. august var det møte i Nordisk Forum i Oslo. Der snakket vi om vilkår for veiledning i Danmark, Sverige og Norge. Det er en felles bekymring i de tre land på dette området. NF planlegger nytt seminar på Lesvos i uke 22, 2016. Program er lagt ut på hjemmesidene. Påmeldingsfrist 15. jan. 2016. Meld dere på!

Aktiviteter i styret

Styret har vært representert på NSF student Hedmark sin samling med stand og utdeling av brosjyrer før sommeren, og i tillegg på et tilsvarende arrangement i Oslo i høst.

Turid, leder og Gry, nestleder har vært i Bergen for å bidra til en ny giv i Hordaland. I januar hadde vi møte med ressurspersoner fra lokalgruppa samt at vi deltok i deres årsmøte der de fikk valgt et interimstyre bestående av 2 personer. Vi ønsker dem lykke til!

Gry har også deltatt på en veiledersamling i høst, i regi av lokalgruppa i Bergen/Hordaland.

Landsstyret har avholdt lokallagslederkonferanse i oktober 2015, hvor 2 styremedlemmer fra hver av de 4 lokalgruppene deltok. Vi hadde først to faglige innslag og deretter var tema aktiviteten i lokalgruppene, rutiner ved regnskap og bruk av NSF sine nettsider. Det er mye aktivitet i lokalgruppene og det er gledelig! Referatet blir forøvrig lagt på hjemmesiden, under lokalgrupper.

Sentralt fagforum og landsmøte

Leder av faggruppa, Turid, har deltatt på to Sentralt fagforum-samlinger (SF), et i mars og et i september. Sentralt fagforum ledes av Frank Oterholt og består av alle faggruppelederne i NSF. Tema har vært: hvordan skal faggruppene drives, hva kan NSF forvente av faggruppene og hva kan faggruppene forvente av NSF sentralt? Hvilken rolle skal vi spille i organisasjonen?

Det er startet et prosjekt i regi av Sentralt fagforum, hvor disse tema skal belyses via blant annet fokusgruppeintervjuer med deltakere fra faggruppene. Det vil komme mer informasjon om dette etter hvert.

På SF-samlingen i september brukte vi litt tid på å forberede oss på sakene som kom opp på NSFs landsmøte i november. Faggruppelederne er invitert til landsmøte. Vi har uttalerett men ikke stemmerett. Flere hadde ikke vært på landsmøtet før, så det var bra med litt forberedelse, selv om det er først når du deltar at du skjønner hvordan det foregår.

Leder deltok på deler av landsmøtet. NSFs prinsipprogram var oppe til forhandling. Hva skal NSF arbeide med i de neste fire år? Tema som utdanning, helsefremmende arbeidsliv og likelønn var oppe til diskusjon. Flere faggruppeledere var på talerstolen for å si sin mening. Leder i faggruppe for veiledere var på talerstolen for å understreke betydningen av veiledning som en viktig faktor i et helsefremmende arbeidsliv og for å informere om at faggruppa jobber for at veiledning skal være obligatorisk for nyutdannede sykepleiere.

Øverste ledelse i NSF ble gjenvalgt: Eli Gunnhild Bye som leder, Solveig Kopperstad Bratseth som 1. nestleder og Karen Bjøro som 2. nestleder. Det er 2. nestleder som holder kontakten mellom NSF sentralt og faggruppene.

Vervekampanje

Et område som ikke har hatt så stor suksess så langt er vervekampanjen. Hvert medlem teller og vi er glade for at vervekampanjen har gitt noen få bidrag! Vi ønsker de nye medlemmene et varmt velkommen til en spennende faggruppe! Men faggruppa trenger enda flere medlemmer. Det vil være godt for gruppa vår om det kom flere til! Tenk over om du kjenner kolleger som kunne tenkes å ville melde seg inn!

God jul og godt nytt år!

Da gjenstår det bare på vegne av landsstyret å takke for i år og ønske dere alle en god jul og et godt nytt år!
Ta gjerne kontakt med oss i styret- vi vil gjerne være til hjelp!
Vennlig hilsen
Styret i faggruppe for veiledere i NSF

Kontakt oss

https://www.nsf.no/faggrupper/veiledere

Bente Baklund tlf. 92658876
benba@lds.no 


Facebook
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.