Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Sommerinfo fra LaH NSF

NSF Glimmer
01. juli 2016
Informasjon

Informasjon

Hei alle sammen!
Helsesøstre er i økende grad samfunnsaktører på vegne av barn, unge og familier - det er jeg stolt av!
LaH NSF har fortsatt stigende medlemstall, og vi er nå 3466 meldemmer!

Over 450 helsesøstre har allerede meldt seg på Helsesøsterkongressen på Lillehammer. For mer info og påmelding, trykk på annonsen nederst i brevet.

Under ifølger informasjon om utvalgte områder av arbeidet vårt.
Riktig GOD SOMMER!

Hilsen Kristin Waldum-Grevbo
Leder LaH NSF

Mediesaker

Mediesaker

Et mål i handlingsplanen er :
"LaH NSF er en tydelig og synlig aktør i media"
Første halvår av 2016 er Landsgruppen av helsesøstre registrert i 97 saker, og
leder av LaH NSF er med i 37 saker.
Det glederlige er at det er stor variasjon i fagtema. Vi blir etterspurt som ekseperter. Du kan se mer om hvilke tema det handler om ved å lese halvårsrapporten vår.

Les mer >
Politiske saker

Politiske saker

Et annet mål i handlingsplanen er:
"LaH NSF er en tydelig og synlig politisk aktør"
Dette halvåret har LaH NSF vært representert på et stort antall møter med politikere i posisjon og oposisjon, på en rekke tema. Dette gjelder både formelle høringer skriftlig og muntlig og andre møter. Du kan se oversikten ved å lese halvårsrapporten vår.

Les mer >
Nettsider

Nettsider

Nettsidene våre har gjennomgått en "renovering" de siste årene og er stadig under utbedring. Gå inn og se selv da vel.

Les mer >
Facebook

Facebook

Den daglige informasjonen om hva som rører seg finner du fortsatt i hovedsak på facebook. Husk at du kan gå inn der uten å selv å være på facebook.

Les mer >
Stillinger i LaH NSF

Stillinger i LaH NSF

Vi har nå ett års erfaring med å ha en ekstra medarbeider ansatt. Stillingen som har fått tittelen administrasjonsrådgiver er fortsatt besatt av Ellen Kathrine Larsen. Denne stillingen er svært viktig for å kunne håndtere alle de driftsmessige oppgavene som følger med å være en stor og stadig vokende organisasjon.
Leders tid frigjøres i større grad til å drive politisk arbeid, jobbe med mediesaker, innlegg og til å legge strategier for videre arbeid.
Det å være et team i det daglige er uvurderilig for motivasjonen til å være i en krevende jobb. Fra september planlegger vi et prøveprosjekt der nestleder i tillegg skal jobbe 20% stilling.

Prosjekter

Prosjekter

LaH NSF har flere prosjekter på trappene. Vi legger ut info på nettsidene etterhvert som vi har mer å fortelle om de ulike prosjektene.

Les mer >
Årsverksutvikling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Årsverksutvikling i Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Denne uken kom KOSTRA -tallene fra SSB. De viser årsverksutviklingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten for 2015. LaH NSF har laget en fremstilling av situasjonen.

Les mer >
iKnowNewsletter: Annonse2

Kontakt Landsgruppen av helsesøstre NSF:
Tlf. + 47 970 82 666
Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo
E- post:lah@nsf.no
www.nsf.no/helsesostre

Facebook Twitter
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.