Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1 Logo 2

NSF SLAG Nyhetsbrev januar 2018

NSF Glimmer
17. januar 2018
Fatigue – den usynlige fienden

Fatigue – den usynlige fienden

Mange slagrammede får kroniske helseproblemer som krever oppfølging over lang tid. Det kan være fysiske funksjonsnedsettelser, psykiske reaksjoner og følgetilstander eller kognitive forandringer. Noen funksjonsnedsettelser er synlige for omgivelsene, slik som lammelser og språkforstyrrelser. Andre er usynlige og kan være vanskelig å oppfatte for andre enn de slagrammede selv og deres nærmeste. En av disse er fatigue.

Les mer >
NSF SLAG

NSF SLAG

NSF SLAG, tidligere NSFs Landsgruppe i Slagsykepleie,
ble grunnlagt i 1996 på Sunnaas sykehus, gruppen het da Forum for
Slagsykepleiere. Til å begynne med var denne faggruppen en yrkesuavhengig
interessegruppe som hadde medlemmer med ulik bakgrunn som ergoterapeuter og
hjelpepleiere. Etter at NSF SLAG ble en av faggruppene i NSF, har medlemstallet
variert mellom 150 og 180 medlemmer. Faggruppen har hatt årlige fagkonferanser
frem til 2012, siden da har det vært arrangert nasjonale slagkonferanser hvert
annet år.

Les mer >
Reviderte retningslinjer styrker etterkontrollen

Reviderte retningslinjer styrker etterkontrollen

Har du fått tilbud om oppfølging etter å ha gjennomgått hjerneslag? I følge de reviderte nasjonale faglige retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, vil du ha krav på oppfølging, enten hos fastlegen, via telemedisinsk nettverk/ambulerende team eller gjennom en poliklinisk kontroll. I de nye retningslinjene er slagpoliklinikk som tilbud beskrevet på en mere detaljert måte, med flere praktiske, konkrete forslag for oppfølging.

Les mer >
Verdensrekord i slagenhetsbehandling

Verdensrekord i slagenhetsbehandling

Norsk Hjerneslagregister offentliggjorde nylig sin årsrapport for 2016. Den viser god måloppnåelse på en rekke kvalitetsindikatorer. I Norge får nå 93 prosent av pasienter med hjerneslag behandling i slagenhet, og dette er verdensrekord! Hele sju av ti slagrammede er selvhjulpne tre måneder etter sitt hjerneslag. Ni av elleve kvalitetsindikatorer viser framgang fra 2015. Informasjonen i Norsk Hjerneslagregister skal brukes som datagrunnlag for det nye pakkeforløp hjerneslag som kommer i 2018. Mye er bra, men det finnes gode muligheter for forbedring. Her beskrives noen av kvalitetsindikatorene Hjerneslagregisteret bruker i rapporten.

Les mer >
Nasjonal hjerneslagkonferanse 2018

Nasjonal hjerneslagkonferanse 2018

Vi gleder oss til årets hjerneslagkonferanse som blir arrangert av Sykehuset Østfold Kalnes i Fredrikstad. Her blir det stadig ny informasjon,følg oss på facebook og på hjemmesiden vår.

Meld dere på før det blir fullbooket!

Velkommen til konferanse!

Les mer >
Nyttårshilsen fra lederen

Nyttårshilsen fra lederen

Julen er over og et nytt år er i gang. Nytt år betyr blanke ark og nytt engasjement. For de slagrammedes del, og for oss som arbeider med slagrammede og deres pårørende, så har vi nå fått flere nye ”verktøy” å forholde oss til. Både Nasjonal hjernehelsetrategi, reviderte Nasjonale Retningslinjer og Pakkeforløp hjerneslag fase 1 er lagt frem.
Fjorårets siste måned var med og la føringer for oppfølgingen av de slagrammede de neste årene. 12. desember ble Nasjonal Hjernehelsestrategi (2018 – 2024) presentert av Helse – og Omsorgsminister Bent Høie. Hjernehelsestrategien legger føringer for de overordnede målene for god hjernehelse de neste årene. Fire mål legges til grunn for strategien:
God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet
Et mer brukerorientert helse – og omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende
Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon
Selv om denne strategiplanen legger de overordnede målene for all hjernehelse, bør vi stille forventninger til at denne vil ha betydning også for de slagrammede.
I tillegg til Hjernehelsestrategiplanen, kom også to nye arbeider på plass før jul. Reviderte Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag ble presentert 18. desember. Her har NSF SLAG gitt innspill til retningslinjene og var også representert i referansegruppe-arbeidet. Retningslinjene ser ut til å bli et godt arbeidsverktøy og et godt utgangspunkt for å etablere gode rutiner for akuttbehandling og rehabilitering. Imidlertid ser vi med bekymring på tilbakemeldingene vi får fra flere slagenheter; Det reduseres på bemanningen i slagenhetene, og noen steder driftes de ikke lenger etter det som er etablert praksis. Retningslinjene beskriver normen for bemanning i slagenhetene, og det kan se ut som dette ikke er optimalt flere steder. Helseforetakene legger retningslinjer til side og kjører sine egne løp. Hvis vi aksepterer dette, vil det kunne gå på bekostning av kvaliteten. Hver og en av oss har et ansvar for å følge opp utviklingen. Avviksmeldinger er et verktøy som kan brukes i hverdagen for å gi tilbakemelding til overordnede. Bruk dette når det er nødvendig!
Pakkeforløp hjerneslag fase 1 ble også presentert før jul. Også her har NSF SLAG gitt høringssvar, og også vært representert i referansegruppe. Vi er spente på om pakkeforløp hjerneslag vil gi bedre og mere likhet i oppfølgingen både i akuttfasen og ikke minst i rehabiliteringsfasen. Planene er i alle fall lagt, så får vi se om dette vil påvirke forløpet for den slagrammede.
Vil du lese mer om dette kan du finne det her:
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag-pakkeforlop-fase-1
Det har vært færre utgivelser av nyhetsbrev siste året enn planlagt. Dette skyldes at vi har hatt redusert tilgang på redaktører, i praksis har vi bare har hatt en ansvarlig redaktør siste år. Vi håper å være i rute igjen i det nye året, men vi vil gjerne ha innspill fra dere medlemmer om hva som skjer rundt i landet. Skrives det bachelor – eller masteroppgaver som omhandler hjerneslag, så vil vi gjerne vite om det. Del gjerne informasjon om dette på våre facebook-sider: https://www.facebook.com/groups/58495246279/?ref=bookmarks
Vi trenger også å styrke vår redaktør-gruppe, så om det bor en skribent i deg, så vil vi gjerne ha deg med på lag. Ta i så fall kontakt med undertegnede! I samme anledning vil jeg også minne om at det er generalforsamling og valg i forbindelse med den Nasjonale Hjerneslagkonferansen i Fredrikstad. Har du lyst å være med i styret de neste årene, så må vi vite om det. Valgkomiteen er på plass og kan kontaktes, informasjon om denne blir lagt på vår hjemmeside på nsf.no.
Den lokale arbeidsgruppen ved slagenheten Sykehuset Østfold, Fredrikstad, er i full gang med planleggingen av neste års Nasjonale Hjerneslagkonferanse. "Fra etablert praksis til ny forskning" er navnet på konferansen, og vi gleder oss til å møtes. Vi hadde nylig møte med arbeidsgruppen, og det er spennende temaer på gang. Tidspunktet er torsdag 26. og fredag 27. april, stedet er vårlige Fredrikstad, nærmere bestemt på Quality Hotell Fredrikstad. Det er nå klart for påmelding, informasjon ligger i dette nyhetsbrevet.
Riktig godt nyttår!
Håper vi sees i det nye året i en eller annen anledning, og da gjerne på nasjonal hjerneslagkonferanse i Fredrikstad!

Kontakt oss her:
https://www.nsf.no/faggrupper/slagsykepleie

Facebook
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.