Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Lederinformasjon fra NSF Østfold

NSF Glimmer
19. desember 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om

• Sarpsborg viser vei for mer heltid i helsetjenesten
• Siste nytt om NSF Viken
• Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?
• Arbeidstidkurs for ledere
• Andre aktuelle kurs og konferanser

Sarpsborg viser vei for mer heltid i helsetjenesten

Sarpsborg viser vei for mer heltid i helsetjenesten

«Legger 20 millioner på bordet til flere heltidsstillinger innen helse og velferd», meldte Sarpsborg Arbeiderblad 2. desember. Kommunen vil nå prøve ut årsturnus i enkelte virksomheter. Målet med den nye turnusen er at flere jobber heltid. Slik vil kommunen også avvikle kortvakter.

Det er samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG og SV i Sarpsborg kommune som har blitt enige om denne satsingen for å fremme mer heltid. Fra 1. januar skal enkelte avdelinger ved sykehjem, hjemmesykepleie og legevakt i tillegg til kjøkken, kantine og tjenester for funksjonshemmede prøve ut årsturnus. – Målet er at flere skal jobbe heltid, at ansatte skal få økt stillingsstørrelse og ha en helsefremmende arbeidstidsordning for eksempel ved å ha færre oppmøter, ifølge Joakim Stubberud (Ap), nestleder i utvalg for velferd og folkehelse.

Normalarbeidsdag på 7.5 timer - et viktig prinsipp
Hovedtillitsvalgt Anne Kierulf-Jacobsen er godt fornøyd med at arbeidsgiver og NSF har kommet til enighet om vilkårene for den nye årsturnusen. - Det har vært langvarige og krevende forhandlinger særlig knyttet til å sikre turnusarbeidere en normalarbeidsdag på 7.5 timer. Dette har vært et viktig prinsipp for å få bukt med den utbredte bruken av kortvakter i Sarpsborg kommunes helsetjeneste, understreker NSFs hovedtillitsvalgt. Mange sykepleiere, både heltids- og deltidsansatte, har hatt mange kortvakter. Det har gitt dem flere oppmøter, mindre fritid og redusert mulighet for deltidsansatte å få utvidet sin stilling.

Årsturnus som pilotprosjekt 
I den nye årsturnusen som skal prøves ut, er det lagt inn ferie og kjent fravær. Og for en heltidsansatt vil en vaktlengde på 7.5 timer føre til 12-13 færre oppmøter i løpet av et år. For deltidsansatte vil reduksjonen i antall oppmøter være større, sier den erfarne hovedtillitsvalgte. Hun er også godt fornøyd med at den nye turnusordningen prøves ut i begrenset omfang innenfor noen få virksomheter først. – Gode arbeidstidsordninger er viktig for NSFs medlemmer - det er turnusarbeidernes vernesko. Derfor er det viktig at vi gjør oss erfaringer med hva som fungerer og hva som evt må korrigeres før årsturnus iverksettes i flere virksomheter, understreker Kierulf-Jacobsen.

Må bli mer heltid også for turnusarbeidere
I tillegg til å satse på årsturnus som et tiltak for å fremme mer heltid, lyser Sarpsborg kommune nå som hovedregel ut hele stillinger for sykepleiere. I følge Heltidsbarometeret har kommunen annonsert 123 sykepleierstillinger i perioden 1. januar – 31. oktober 2019. 72 prosent av disse var hele stillinger. Det er bedre enn snittet for Østfold som var 60 prosent i samme periode.

Selv om kommunen lyser ut flere hele stillinger, er det kun 43 prosent av de turnusarbeidende sykepleierne i kommunen som jobber heltid. NSF vil følge nøye med på utviklingen og forventer at kommunens storsatsing for å fremme mer heltid vil bidra til at flertallet av de turnusarbeidende sykepleierne i kommunens helsetjeneste jobber heltid.

På bildet ser du fra venstre nestleder av utvalg for velferd og folkehelse Joakim Stubberud, leder av adminstrasjonsutvalget Therese Thorbjørnsen og Linda Engsmyr, som er leder for velferd- og folkehelseutvalget. Alle tre er politikere i bystyret i Sarpsborg kommune og de representerer Ap. 

Siste nytt om NSF Viken

Siste nytt om NSF Viken

Forbundsstyret har vedtatt at NSF Vikens fylkeskontor skal være i Oslo. Nå søker vi etter gode kandidater både til politiske verv, delegater til fylkesmøtet og søkere til den nyopprettede stillingen som administrativ leder i NSF Viken.

På forbundsstyremøtet 4. desember ble plasseringen av NSFs fylkeskontor i de nye fylkene bestemt. 
 
Politiske verv som skal besettes
Er du interessert i vervet som fylkesleder, nestleder eller styremedlem i NSF Viken? På fylkesmøtet 26. mars skal det velges nytt fylkesstyre. Nå er det åpnet for at medlemmer kan foreslå kandidater til de ulike vervene. Ønsker du å stille til valg, må du få noen til å foreslå deg.Frist for å foreslå kandidater er 25. februar.
Nominasjonskomiteen vil legge frem sin innstilling innen 12. mars. Den blir offentliggjort på www.nsf.no/ostfold. 

NSF Vikens nominasjonskomite
De hovedtillitsvalgte i NSF Akershus, Buskerud og Østfold har valgt medlemmer til nominasjonskomiteen, som skal innstille de foreslåtte kandidatene til de ulike vervene.

Nominasjonskomiteen består av følgende:
Fra Østfold er det:
- Anne Kierulf-Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Sarpsborg kommune. Hun kan treffes på mob. 41902070 og e-post anne-kierulf-jacobsen@sarpsborg.com 
- Ylva Martinsen, tillitsvalgt i Fredrikstad kommune. Hun kan treffes på mob. 90657819 og e-post ylma@fredrikstad.kommune.no
Varamedlemmer er:
- 1. vara Hanne Rogstad. Hun kan treffes på mob. 97719582
- 2. vara Edel Bruun Bastøe. Hun kan treffes på mob. 41449414

Fra Buskerud er det:
- Hege Haugen (Øvre Eiker kommune)
- Espen Bjørkenes (Vestre Viken/Drammen sykehus)
Vara medlemmer:
1. vara Anne Grete Bjaaland (Vestre Viken/Bærum sykehus)
2. vara Siri Meyer (USN campus Drammen)

Fra Akershus er det:
Camilla Andresen (Skedsmo kommune)
Turid Mathisen (A-hus)
Varamedlemmer:
1. Vara Marianne Mork (Vestby kommune)
2. Vara Linn Næsland (Sunnaas sykehus)

Valg av delegater
På NSF Vikens fylkesmøte, som holdes på Høyres Hus i Oslo 26. mars 2020, deltar delegater som er valgt ute i hovedtillitsvalgtområdene (kommuner, sykehus, private virksomheter mm). NSF Østfold vil være representert med omtrent 70 delegater. Til sammen vil det være 250 – 300 delegater på fylkesmøtet.

Dersom du ønsker å være delegat på fylkesmøtet, kan du ta kontakt med din hovedtillitsvalgt og etterspørre når det skal velges delegater fra din virksomhet.

Eget valg av delegater blant ikke-yrkesaktive medlemmer
For medlemmer som ikke er en del av et etablert hovedtillitsvalgtområde og for ikke-yrkesaktive medlemmer, blir det arrangert valg av delegater på fylkeskontoret til NSF Østfold i Kirkegt. 63 i Sarpsborg 2. mars. Frist for å foreslå delegater er 1. februar. Forslag på kandidater sendes på e-post til ostfold@nsf.no . Liste over foreslåtte delegater blir lagt ut på www.nsf.no/ostfold 3. februar.

Stilling ledig som administrativ leder i NSF Viken
NSF har opprettet flere administrative lederstillinger for de nye fylkene.
Vi søker nå etter gode kandidater til stillingen som administrativ leder i NSF Viken. Mer informasjon finner du på www.sykepleienjobb.no

Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?

Hva tilbyr østfoldkommunene sykepleiere i lønn?

Sykepleiermangelen er stor. Spesielt hardt rammet er kommunehelsetjenesten. Hva har landets arbeidsgivere å by på når de skal rekruttere og beholde sykepleiere? Det har NSF undersøkt og her finner du oppdatert resultat etter årets mellomoppgjør.

Ifølge KS sin arbeidsgivermonitor for 2019 oppgir tre av fire kommuner at det er ganske eller meget utfordrende å rekruttere sykepleiere og leger. Det er en økning siden 2017. For sykepleiere har den økt med 11 prosent og for leger med 8 prosent.

Lønn er et viktig virkemiddel for å rekruttere landets mest etterspurte yrkesgruppe. Derfor har NSF laget en oversikt over hva landets arbeidsgivere på jakt etter sykepleiere, har å by på. Logg inn på www.nsf.no, gå til Min side, så til Sjekk lønnsnivå. Her kan du sjekke hva de ulike arbeidsgiverne har å tilby. Det er også lett å sammenlikne på tvers av kommuner og helseforetak.

I tillegg til denne oversikten har vi laget en enkel oversikt over hva østfoldkommunene har å tilby sykepleiere i lønn. Se vedlagte lenke.

Her finner du hva Indre Østfold kompetansesenter og 11 av 18 kommuner har svart på NSFs henvendelse. Kort oppsummert viser oversikten at
• Halden, Hobøl, Marker og Råde lønner sykepleiere over minstelønn – resten av de som har svart, tilbyr minstelønn
• I Fredrikstad lønnes jordmødre best (600.000 kr)
• I Råde lønnes spesialsykepleiere best (570.000 kr etter 18 år)

De som har svart er Fredrikstad, Halden, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Råde, Skiptvet og Trøgstad i tillegg til Indre Østfold kompetansesenter. Når det gjelder Moss og Rygge, er det foreløpig ikke avklart hva den nye storkommunen tilbyr i lønn.

Kommuner som ikke har svart, er Aremark, Askim, Eidsberg, Hvaler, Sarpsborg, Spydeberg og Våler.

Les mer >
Arbeidstidskurs for ledere 22. januar

Arbeidstidskurs for ledere 22. januar

Det er krevende å holde seg oppdatert på aktuelt lovverk knyttet til utarbeidelse av turnus. Som tillitsvalgt i NSF får man mye opplæring i dette. Det er det ikke alle ledere som får. Derfor tilbyr NSF årlig arbeidstidskurs for ledere.

Neste kurs holdes onsdag 22. januar på NSF Østfolds fylkeskontor i Sarpsborg. Kurset gir en innføring i de viktigste bestemmelsene som regulerer arbeidstiden for turnusarbeidere med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler.

Forelesere er NSF Østfolds rådgivere Eva Zimmermann og Siw Sedolfsen. Målgruppen er ledere, men også andre som arbeider med utarbeidelse av turnus, kan delta.

Kursavgiften er 750 kr for NSF-medlemmer og 1.500 kr for andre. Det inkluderer kursmateriell og lunsj. Vi har 20 plasser på kurset. NSF-medlemmer vil bli prioritert.

Vedlagt finenr du lenke til mer informasjon og påmelding. Påmeldingsfristen er 10. januar.

Les mer >

Andre aktuelle kurs og konferanser

  • 8. januar: Introduksjonsdag for nye tillitsvalgte. Holdes på NSF Østfolds fylkeskontor.
  • 9. januar: KS holder sin nasjonale helsekonferanse.
  • 16. januar: NSF holder det første medlemsmøtet i den nye kommunen Indre Østfold. Møtet starter kl. 19 og holdes på Askim rådhus
  • 17.-18. januar: Østfoldkonferansen - palliasjon og kreftomsorg. Mer info og påmelding her; https://www.checkin.no/event/20801/oestfoldkonferansen-palliasjon-og-kreftomsorg
  • 22. januar: NSF Østfold holder arbeidstidskurs for ledere
  • 27. januar: Opplæring for NSF Østfolds hovedtillitsvalgte i kommunal sektor – tema er revidert hovedavtale i KS
  • 12.-13. februar: NSFs e-helsekonferanse. Holdes på Thon Hotel Storo i Oslo. Mer info her; https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4647170/540896

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år!

Vi som jobber på NSF Østfolds fylkeskontor ønsker alle medlemmer og gode samarbeidsparter en riktig god jul og et godt nytt år!

En spesiell hilsen og takk til alle dere som sørger for gode helsetjenester til Østfolds befolkning gjennom høytiden!

Hilsen Siw, Eva, Joakim og Karen 


Kontakt oss

Ansvarlig for denne utgaven av NSF Østfolds lederinformasjon er fylkesleder Karen Brasetvik.

NSF Østfold kan kontaktes på
Tlf. 99402409
E-post: ostfold@nsf.no
Besøksadresse: Kirkegt. 63, Sarpsborg
Postadresse: Boks 302 1702 Sarpsborg
www.nsf.no/ostfold
Facebook: Norsk Sykepleierforbund Østfold

Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.