Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Lederinformasjon fra NSF Østfold

NSF Glimmer
16. mars 2020

I dette siste nyhetsbrevet fra NSF Østfold kan du lese om:

  • Unntakstilstand for å redusere Korona-smitte
  • Krevende ferd mot full stilling
  • Nominasjonskomiteens innstilling til valg i NSF Viken
  • 15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019
  • Hovedverneombudet i Sykehuset Østfold - en viktig samarbeidspart for tillitsvalgte, ledere og ansatte
  • Takk for meg! Fylkesleders hilsen til Østfolds NSF-medlemmer

Unntakstilstand for å redusere Korona-smitte

Unntakstilstand for å redusere Korona-smitte

Akkurat nå er hele landet i en unntakstilstand for å redusere Korona-smitte. NSF har derfor avlyst alle møter, kurs og konferanser frem til juni. I tillegg er årets hovedtariffoppgjør utsatt til høsten.

I disse tider er sykepleiernes kompetanse avgjørende for å sikre befolkningen gode helsetjenester. Det handler om å forebygge og redusere smitte, prioritere, koordinere, observere og iverksette nødvendige tiltak. I tillegg handler det om å informere og trygge pasienter og pårørende i en svært krevende situasjon. Det handler om sykepleie.

Derfor sitter nå NSFs tillitsvalgte lokalt og nasjonalt i møter med landets arbeidsgivere. Det handler om hvordan vi kan bruke sykepleierressursene best mulig. Og det handler om hvordan sykepleiere kan jobbe mer. Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og Virke har inngått avtale med NSF om utvidet overtid. Det samme tilbudet har KS og Oslo kommune fått. På www.nsf.no  finner du oppdatert informasjon om dette. Her finner du også mer informasjon om hvordan du som medlem skal forholde deg under saken «Korona – spørsmål og svar til deg som medlem».

For NSF Østfolds del betyr denne unntakstilstanden blant annet at
- Ansatte og fylkesleder har hjemmekontor fra og med mandag 16. mars og inntil annet blir bestemt. Vi svarer på alle henvendelser på e-post og telefon, men er ikke til stede på fylkeskontoret
- Fylkesmøtet 26. mars avlyses som fysisk møte. I stedet blir det gjennomført elektronisk valg. Allerede valgte delegater vil få mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres
- Fagkvelden 12. mai med bl.a Else Kåss Furuseth avlyses. Vi fikk raskt over 180 påmeldte etter at denne ble annonsert i Lederinformasjon for februar. Vi håper å kunne tilby denne fagkvelden når unntakstilstanden er over
- Nyvalgte tillitsvalgte vil ikke få tilbud om opplæring før unntakstilstanden er opphevet

Hele landet er i en unntakstilstand. Skal vi klare å redusere smittefaren, krever det stor innsats fra hele landets befolkning. Det handler om å vise samhold og solidaritet med dem som trenger det mest. Som sykepleiere er vi spesielt godt rustet til å møte denne typen utfordringer.

Krevende ferd mot fulll stilling

Krevende ferd mot fulll stilling

Spesialsykepleierne Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder har i mange år jobbet ufrivillig deltid på Nyfødtintensiven i Sykehuset Østfold. I fjor anket de arbeidsgivers avslag på deres søknad om større stilling til Tvisteløsningsnemda. I januar i år kom nemdas vedtak; Sykehuset Østfold brøt Arbeidsmiljøloven da arbeidsgiver valgte å ansette ekstern søker fremfor å innfri deltidsansattes fortrinnsrett til større stilling. Nå nekter sykehuset å akseptere Tvisteløsningsnemdas vedtak. I stedet går sykehuset til sak mot egne ansatte.

Det var fire spesialsykepleiere som påberopte seg fortrinnsretten til større stilling da sykehuset lyste ut en ledig 75 prosent stilling våren 2019. I tillegg til Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder (i hvitt på bildet) var det Maria Worren Vågsholm (til venstre) og Elin Günther Jensen (til høyre). Da arbeidsgiver valgte å ansette en ekstern søker fremfor å tilby sine deltidsansatte og godt kvalifiserte spesialsykepleiere større stilling, valgte de fire å bringe saken inn for Tvisteløsningsnemda, som er rette klageinstans i slike saker. Alle fikk medhold av nemda.

Like før fristen for å klage på Tvistenemdas vedtak gikk ut, valgte sykehusets ledelse å kalle inn de fire sykepleierne en og en til møte med administrerende direktør, foretaksadvokat og klinikksjef. NSF bistod medlemmene med foretakstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og advokat. De fire fremmøtte fikk raskt beskjed om at arbeidsgiver ikke ville akseptere nemdas kjennelse og heller bringe saken inn for domstolen. Slik begrunnes det; «Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud. Grunnen er at dette blant annet vil gjøre det vanskeligere å sikre bemanning med tilstrekkelig kompetanse på jobb i helgene.»

Mange år på deltid
I Sykehuset Østfold jobber de fleste turnusarbeidende sykepleiere deltid. På Nyfødtintensiven er det nesten ingen som jobber heltid. Med unntak av leder og tre sykepleiere med spesielle funksjoner jobber de øvrige drøyt 50 ansatte deltid.

I vedlagte lenke kan du lese historien til to av de fire spesialsykepleierne som har valgt å opprettholde sine krav om fortrinnsrett. Det er Agnethe Karlsen og Ann Christin Skrøder, som har mer enn 20 års erfaring som sykepleiere og senere som spesialsykepleiere.

Les mer >
Nominasjonskomiteens innstilling til valg i NSF Viken

Nominasjonskomiteens innstilling til valg i NSF Viken

Som et resultat av dagens unntakstilstand for å redusere Korona-smitte, har forbundsstyret vedtatt å avlyse alle møter, kurs og konferanser frem til juni. Det inkluderer også fylkesmøtet der NSF Vikens nye ledelse og fylkesstyre skulle velges.

I stedet for å velge NSF Vikens nye ledelse på det planlagte fylkesmøtet 26. mars, har forbundsstyret bestemt at det skal gjennomføres elektronisk valg. Det er de delegatene som skulle deltatt på fylkesmøtet, som har stemmerett.

De 224 delegatene fordeler seg slik:
- 85 fra Akershus
- 87 fra Buskerud
- 52 fra Østfold

Delegatene vil få grundig informasjon om hvordan valgene på fylkesleder, to nestledere, fire fylkesstyremedlemmer fra hvert av de tre fylkene samt varamedlemmer skal gjennomføres.

Nominasjonskomiteens innstilling
Til de ledige vervene var det innen fristen 25. februar kommet inn forslag på 30 kandidater - 11 av dem fra Østfold. Det var to kandidater til fylkesledervervet og fem kandidater til de to nestledervervene. Resterende kandidater var til de 12 fylkesstyrevervene med varamedlemmer.

Nominasjonskomiteen, som du ser på bildet, har intervjuet alle kandidatene som stiller til ledervervene. 

Nominasjonskomiteens flertallsinnstilling er følgende:
- Leder: Linda Lavik, Buskerud
- Øvrig kandidat Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling:
Nestledere: Dag Werner Larsen, Østfold og Tiril Bringsrud Svensen, Akershus
Øvrige kandidater: Jana Hoffmann, Akershus, Anita Granli, Østfold og Rita Standal, Østfold

Fylkesstyremedlemmer Buskerud
Kristine Ask, Tom Frost, Kjersti Engedal, Live Gusfre
1. vara: Heidi Smestad Hvaal,
Øvrige: Elise Eriksen, Heidi Haugen, Irene Kronkvist, Tove Lise Steinseth

Fylkesstyremedlemmer Østfold
Ann-Cathrin Leonardsen, Øyvind Moksness, Rita Standal, Elisabeth Stø
1. vara: Hege Urdal
Øvrige: Irene Boye, Gro Irene Lund, Anne Mette Pettersen, Martin Ruud-Reke

Fylkesstyremedlemmer Akershus
Jana Hoffmann, Berit Langset, Cathrine Enger Lunde, Eivind Sogn
1. vara: Audun Moe
Øvrig: Evy Helene Gamst

Nominasjonskomiteen vil komme med en nærmere beskrivelse av innstillingen av varamedlemmene til fylkesstyret i NSF Viken i løpet av uken.

15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019

15.3 millioner kroner til yrkesskadde medlemmer i 2019

I løpet av de fem siste årene har NSF sørget for at yrkesskadde medlemmer har fått erstatning på til sammen 92.5 millioner kroner. Mange av sakene har vært svært krevende, gått over mange år før man endelig kommer til enighet med forsikringsselskap, - og det blir stadig vanskeligere å få medhold.

Mens NSF fikk 21.4 millioner kr til yrkesskadde medlemmer i 2018, var det en reduksjon på drøyt 6 millioner kr i 2019. Selv om resultatet i fjor kan være et resultat av naturlige variasjoner, viser Finansnæringens statistikk over innkomne yrkesskadesaker og ertatningsutbetalinger for årene 2000 – 2018 at antall meldte saker øker, mens utbetalingene fra forsikringsselskapene i perioden 2013 – 2018 er halvert.

Dette stemmer med NSFs erfaring med at det blir stadig vanskeligere å nå frem i våre saker.

NSFs tilbud til yrkesskadde medlemmer
Hvis du skader deg på jobb eller pådrar deg yrkessykdom, kan du ha rett til erstatning. Yrkesskadegruppa i NSF bistår medlemmer med å få den erstatning de har krav på etter Folketrygdens regler og etter Yrkesskadeforsikringsloven. Bistanden er gratis. NSFs spesialister på yrkesskadesaker kan gi råd og veiledning i saker, og de kan også overta saksbehandlingen.

I 2019 bistod Yrkesskadegruppa i NSF i 216 yrkesskadesaker mot 206 året før. NSFs yrkesskadegruppe består av to advokater fra NSFs forhandlingsavdeling og seks rådgivere fra fylkene. En av dem er Eva Zimmermann, som er sykepleier og seniorrådgiver i NSF Østfold. Se bilde. I tillegg til å ha ansvar for yrkesskadesaksbehandling for medlemmer i Østfold, har hun også hatt ansvar for dette i fylkene Buskerud, Hedmark og Oppland. Etter at vi nå har fått nye fylker, vil dette bli noe endret.

Medlemmer i Østfold kan kontakte Eva Zimmermann ved spørsmål/behov for bistand på tlf 69 13 29 83 eller e-post eva.zimmermann@nsf.no.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter ved yrkesskade på NSFs nettside.

Hovedverneombudet i Sykehuset Østfold - en viktig samarbeidspart

Hovedverneombudet i Sykehuset Østfold - en viktig samarbeidspart

- Jeg ønsker at alle medarbeiderne på Sykehuset Østfold skal ha et godt arbeidsmiljø og at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt ut fra Arbeidsmiljøloven. Det skal være helsefremmende å komme på jobb og du skal trives på arbeidsplassen din slik at arbeidsrettet sykefravær blir minimalisert, sier Anette Louise Børresen, som er hovedverneombud i Sykehuset Østfold og som du ser på bildet.

- Trives du på jobb og du føler ansvar, trygghet og har et eierforhold til jobben din, har du et godt utgangspunkt til godt arbeidsmiljø. Å jobbe med helsefremmende arbeid og nærværsarbeid er et viktig arbeidsområde å ta tak i, understreker Anette. Selv er hun intensivsykepleier og har jobbet på sykehuset siden 1998. Hun har vært lokalt verneombud på Medisinsk Overvåkning siden 2008, som ble lagt under Intensivavdelingen i 2015 etter innflyttingen på Kalnes og fikk navnet Overvåkningen. De siste to årene har hun vært i vervet som hovedverneombud for Sykehuset Østfold. I november 2019 fikk hun fornyet tillit og ble valgt for to nye år.

- Min rolle som hovedverneombud er både spennende, viktig og krevende. For å stå trygt i denne rollen er det viktig med tilstrekkelig kompetanse i form av opplæring og erfaring. Ikke minst er det viktig med godt samarbeid med dem rundt meg. Derfor er det viktig for meg å ha en god dialog og et godt samarbeid med alle de involverte parter, slik at jeg kan få en oversikt over deres ønsker og behov. Det er på den måten jeg kan få gjort en god jobb, understreker Anette.

Hovedverneombudet har medvirkning i alle saker som angår arbeidsmiljøet. For å få oversikt over hvordan ansatte har det, er samarbeidet med koordinerende verneombud, lokale verneombud, ansatte, ledere og ikke minst tillitsvalgte svært viktig for Anette. - Jeg syntes det er spennende å jobbe for et godt arbeidsmiljø. Jeg ser hva det gjør med ansatte å ha det bra og trives på jobb. En viktig del av jobben er å fremme arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Det betyr blant annet å fremme saker som vedrører arbeidsmiljøet i Arbeidsmiljøutvalget og bringe aktuelle saker opp til administrerende direktør. Jeg ønsker å være en viktig samarbeidspart for ledere og medarbeidere når saker med betydning for de ansattes arbeidsmiljø, helse og sikkerhet blir drøftet.

- Jeg trives godt som hovedverneombud i Sykehuset Østfold. Det gir meg en unik mulighet til å bli kjent med hele Sykehuset Østfold. Jeg er med i mange prosjekter. Et av dem er «Evalueringen av nytt østfoldsykehus, Kalnes» som nå er i sluttfasen. Her er det mange som er spente på sluttrapporten, avslutter hovedverneombud Anette L. Børresen.

Takk for meg!

Takk for meg!

Snart velger delegater fra Akershus, Buskerud og Østfold politisk ledelse for nye NSF Viken med nytt fylkeskontor i Oslo. Etter 22 år som fylkesleder for sykepleierne i Østfold, har jeg valgt å gi stafettpinnen videre.

Jeg har hatt verdens beste jobb! Det har vært spennende år der det har skjedd mye både i arbeidslivet og i NSF. Og det har vært krevende år. Derfor har det vært viktig å ha dyktige rådgivere på fylkeskontoret.Takk til Eva Zimmermann, Siw Sedolfsen og Joakim Stubberud som fortsatt er rådgivere på fylkeskontoret, likeså til Kjell-Ivar Løkken og Cecilie Agnalt. Cecilie har permisjon mens hun er fylkestingspolitiker i Viken. Kjell-Ivar ble pensjonist 1. juni i fjor, men var frem til da en god samarbeidspartner og rådgiver. Joakim kom inn som vikar 1. mai i fjor. Han fortsetter frem til 1. september i år. Siw hadde erfaring som hovedtillitsvalgt i Sykehuset Østfold før hun for fire år siden ble rådgiver på fylkeskontoret. Og Eva kan snart feire 30 år i NSF. Til sammen har de solid og viktig kompetanse som både jeg som fylkesleder og resten av NSF har hatt stor nytte og glede av. De har vært mitt «dream-team». Nå skilles våre veier, men Eva og Siw vil fortsatt ha kontorplass i Sarpsborg.

Stor medlemsvekst
Da jeg ble fylkesleder i 1998 hadde NSF Østfold 2.500 medlemmer. I dag har vi nesten 6.000 medlemmer. I løpet av disse 22 årene har jeg vært med på å utdanne, veilede og følge opp mer enn 500 tillitsvalgte. Mange NSF-medlemmer har fått god og viktig bistand fra dem. Som flere av dere vet, betyr det mye å ikke stå alene når det røyner på. Og flere av disse tillitsvalgte sitter fortsatt i viktige verv – andre har blitt dyktige ledere i helsetjenesten.

Viktige seire
Sammen med gode rådgivere og tillitsvalgte har NSF Østfold vunnet mange viktige seire, som har fått betydning også for resten av landets sykepleiere.

En av dem var da Sykehuset Østfold ble dømt for brudd på Arbeidsmiljøloven for ulovlig bruk av overtid. Dommen, som fortsatt gjelder, understreker at Arbeidsmiljøloven også gjelder i sykehus og for sykepleiere.

Senere har vi fått domstolenes støtte for at gjennomsnittsberegning av arbeidstid (= turnusarbeid) krever avtale med partene, dvs. mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Kjennelsen kom etter at Sykehuset Østfold igangsatte sommerturnuser som ikke var godkjent av tillitsvalgte på grunn av mange ledige vakter. Sykehuset måtte betale overtid for hver time over 35.5 per uke til de mange berørte NSF-medlemmene, som dette betød mange kroner ekstra for.

Da Arbeidsmiljøloven ble endret slik at deltidsansatte fikk fortrinnsrett til full stilling og det ble mulig å tviste hvis arbeidsgiver ikke innfridde sine forpliktelser, bisto NSF Østfold medlemmer både i Sykehuset Østfold og flere av fylkets kommuner for å sikre deres rett til full stilling. Og vi vant!

Nå i 2020 gjentar historien seg med de fire spesialsykepleierne på Nyfødtintensiven som nektes full stilling, til tross for at de fikk støtte fra Tvisteløsningsnemda. Sykehuset går derfor til sak mot egne ansatte som vil jobbe full stilling på sin arbeidsplass. Arbeidsgiver frykter at flere sykepleiere vil kreve å få jobbe heltid.

Dette er merkelig: I disse dager sitter NSFs tillitsvalgte i møter med landets arbeidsgivere for å enes om hvordan vi kan bruke sykepleiernes ressurser best mulig, hvilket handler om å jobbe mer. Da er det litt av et paradoks at Sykehuset Østfold går til sak mot egne ansatte, fordi de vil jobbe full tid på sin arbeidsplass. Har sykehusets ledelse glemt at hovedregelen er å ansette folk i hel stilling?

Kampen om nytt sykehus i Østfold
Allerede i 1990 startet kampen for å få bygget et nytt sykehus i Østfold – en kamp også NSF har vært sterkt engasjert i. Både gleden og forventningene var derfor store da Norges nyeste sykehus åpnet på Kalnes i 2015. Mye ble bra – og mye kunne blitt enda bedre hvis de ansattes innvendinger underveis hadde blitt tatt på alvor. Selv om helsetilstanden til østfoldingene er dårligere enn ellers i landet, har Østfold færre sykehussenger beregnet ut fra antall innbyggere. Dermed blir det store kapasitetsutfordringer både på sykehuset og i østfoldkommunene.

Mangfoldet i sykepleien
I 2016 besøkte jeg de fleste arbeidsplassene i Østfold der det jobber sykepleiere. I tillegg til være innom de tradisjonelle arbeidsplassene, fikk jeg også besøke sykepleiere som jobbet i fylkets fengsler og flyktningemottak. Besøkene gav meg fornyet kunnskap om sykepleiernes allsidige innsats i Østfolds mangfoldige helsetjeneste, som langt flere nå ser betydningen av i krevende tider med koronavirus som sprer seg raskt.

Når streik er nødvendig
Østfolds sykepleiere har vært med på flere viktige streiker;
I 2002 streiket NSFs medlemmer i Sykehuset Østfold i 6 uker for å få en felles tariffavtale for alle sykehusene. Da sykehusene ble statlige, fikk vi Navo, som nå heter Spekter, som arbeidsgiverorganisasjon. Navo ville at det skulle forhandles tariffavtaler på hvert av de 48 sykehusene/helseforetakene som vi den gangen hadde. Men NSF vant og sykepleierne er i dag sikret en felles tariffavtale. Det handler ikke bare om lønn og ubekvemstillegg, men også om rettigheter knyttet til sykelønn, pensjon, yrkesskade mm.

Senere har det vært flere streiker som også har involvert flere østfoldkommuner.
Streik er et alvorlig virkemiddel. Takket være dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer har NSF kommet styrket ut av oppgjør der streik har vært nødvendig.

Lokale undersøkelser - viktig dokumentasjon
Rundt år 2000 begynte NSF Østfold å spørre avgangsstudentene ved Høgskolen i Østfolds sykepleierutdanning om hva som var viktig for dem når de skulle ut og søke tjeneste. Senere har disse undersøkelsene blitt nasjonale. Svarene har vært entydige; god lønn, full stilling og et godt fagmiljø er viktig for å rekruttere nyutdannede sykepleiere. De fleste vil jobbe på sykehus – de færreste på sykehjem. Nytt av året er at NSF Østfold nå har gjort en tilsvarende undersøkelse blant sykepleiere som var nyutdannet i juni 2018 og 2019. Svarene er fortsatt de samme!

I 2011 startet NSF Østfold med å undersøke forskjellen på planlagt og faktisk bemanning i fylkets pleie- og omsorgstjeneste. En undersøkelse som gjennom mange år viser hvor stor sykepleiermangelen er og hvor den rammer hardest. Nå gjøres denne undersøkelsen over hele landet.

Tross stor sykepleiermangel er det mye deltid blant sykepleiere. NSF Østfold har siden 2017 undersøkt hvor mange turnusarbeidende sykepleiere som jobber heltid i Sykehuset Østfold og i østfoldkommunene. Kun unntaksvis finner vi arbeidsgivere der flertallet av sykepleierne jobber heltid. Både i Sykehuset Østfold og i Østfolds bykommuner jobber de fleste turnusarbeidende sykepleiere deltid.

Behov for nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere
De ulike undersøkelsene NSF Østfold har gjort gjennom mange år, har vært viktig dokumentasjon i møte med lokale arbeidsgivere, politikere og media. Og med årene har det blitt lettere å snakke sykepleiernes sak. Både myndigheter, arbeidsgivere og politikere har erkjent at det er stor sykepleiermangel. Men til tross for deres store bekymring, er det lite action.

«Det er ittno som kjem ta sæ sjøl!» Dette må arbeidsgivere på jakt etter landets mest etterspurte yrkesgruppe snart forstå. NSF vet hva som skal til for å løse sykepleiermangelen. Det handler om full stilling, god lønn og et godt fagmiljø.

Siste sprell fra Sykehuset Østfold viser oss alle hvor viktig det er å være organisert og stå sammen. Det viser hvilken kamp vi står i for å sikre sykepleierne gode lønns- og arbeidsvilkår mot arbeidsgivere som står for en elendig og kvinnefiendtlig arbeidsgiverpolitikk.

Nå strømmer det på med støtteerklæringer fra hele landet. Sammen med de fire sykepleierne skal NSF både lokalt og sentralt kjempe videre for retten til et anstendig arbeidsliv som sikrer sykepleiere rett til full stilling, men også gode arbeidstidsordninger, god lønn og en pensjon å kunne leve av. Derfor trenger vi en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere.

Tusen takk for at jeg har fått være deres fylkesleder – det har vært en ære!
Ta vel imot NSF Vikens nyvalgte ledelse. Lykke til videre med deres viktige bidrag til å skape gode helsetjenester for befolkningen.

Takk for meg!

Kontakt oss

Ansvarlig for denne utgaven av NSF Østfolds lederinformasjon er fylkesleder Karen Brasetvik.

NSF Østfold kan kontaktes på
Tlf. 99402409
E-post: ostfold@nsf.no
Besøksadresse: Kirkegt. 63, Sarpsborg
Postadresse: Boks 302 1702 Sarpsborg
www.nsf.no/ostfold
Facebook: Norsk Sykepleierforbund Østfold

Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.