Langvakter

Arbeidsgivere som ønsker å inngå slik avtale for sykepleiere som er medlem av NSF, må sende søknad til: forhandlingsavdelingen@nsf.no.

Dersom du vil sende søknad per post er adressen: Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo.

Ved inngåelse av denne typen avtaler legger vi avgjørende vekt på hensynet til de ansattes helse og velferd. Det er også en forutsetning at turnusen er drøftet med tillitsvalgt, og at ordningen med bruk av langvakter er frivillig for den enkelte sykepleier.

Vi har utarbeidet et skjema som vi håper kan være et nyttig hjelpemiddel i dialogen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte og bidra til å forenkle søknadsprosessen. Skjemaet gir oversikt over hvilke opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne ta stilling til søknaden. Utfylt skjema kan vedlegges søknaden, evt. kan utfylt skjema sendes inn alene, dersom partene lokalt vurderer at det ikke er behov for å supplere med ytterligere informasjon.

Skjemaet kan du laste ned her

Søknaden om bruk av langvakter må inneholde følgende opplysninger og dokumenter

 • Hvilken virksomhet/enhet søknaden gjelder for
 • Kontaktinformasjon til arbeidsgiver og tillitsvalgt (telefon, e-post, evt. postadresse)
 • Ønsket avtaleperiode (fra/til – dato)
 • Beskrivelse av turnusen (vaktlengde, hviletid i tilknytning til langvakter, vakt på vaktrom, etc.)
  • Turnusplan med forklarende vaktkoder vedlegges, samt turnusavtale hvis den allerede foreligger.
  • NSF-medlemmer som omfattes av ordningen markeres på turnusplanen
  • NB! Vi gjør oppmerksom på at turnusplanen ikke godkjennes sentralt, men at dette gjøres lokalt i forkant eller etterkant av at det inngås sentral avtale om langvakter.
 • Begrunnelse for hvorfor man ønsker å ta i bruk langvakter (inkludert spesielle faglige hensyn/lokale forhold, etc.)
 • Beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon (fysisk krevende arbeid, krav til årvåkenhet/aktsomhet, intensitet i arbeidet, innslag av rolige perioder, egenkontroll, mv.). Legg evt. ved døgnrytmeplan/aktivitetsplan.
 • Lokale parters vurdering av helse- og velferdsmessige konsekvenser av ordningen
 • Er kravet til kompenserende hvile oppfylt?
 • Antall, lengde og fordeling av pauser. Tilgang til pauserom og mulighet til å trekke seg tilbake/hvile.
 • Arbeidstakernes syn på bruk av langvakter
 • Referat fra møte med tillitsvalgte må vedlegges
 • Hvordan løses fravær på langvakter?
 • Plan for evaluering av ordningen, både underveis i perioden, og før en eventuell fornyelse av søknaden.