Stor forskjell i andel heltidsstillinger

Grafer
Stolpediagram

Helseministeren hadde bedt om et møte med Norsk Sykepleierforbund for å snakke om Sykepleierløftet. Tilstede var også statssekretærene Anne Grethe Erlandsen og Anne Bramo. Forbundsleder Eli Gunhild By og leder av NSF Student, Ingvild Berg Lauritsen presenterte de syv punktene i Sykepleierløftet og status for det enkelte punkt.

Bent Høie la spesielt merke til at helseforetakene ikke er i mål når det gjelder heltidsstillinger, og at det er store forskjeller helseforetakene imellom:

Kun 24 prosent av stillingene Sykehuset Telemark har lyst ut så langt i 2019 er heltidsstillinger, mens Oslo Universitetssykehus har lyst ut hele 67 prosent heltidsstillinger i 2019.

Sykepleierløftet

  • Et lønnsløft som gjør at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner innen utgangen av 2019.
  • En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid.
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering.
  • En pasientfokusert bemanningsnorm.
  • En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning.
  • Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten.
  • Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav.