Alders- og AFP-pensjonisters arbeid i forbindelse med covid-19

Endringene er vedtatt å gjelde til 1.januar 2022. Uførepensjonister kan ikke jobbe ekstra etter disse bestemmelsene.

I arbeidsavtalen bør det fremgå at dette arbeidet skal lønnes etter ordinære lønnsvilkår og ikke som pensjonistlønn.

Dersom du vil lese mer om endringene i sykepleierpensjonsloven se Prop. 53 LS (2019-2020) fra side 39

Her er proposisjonen om forlengelsen til 1 juli 2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-2-l-20202021/id2767202/

I proposisjonen omtales et av Unios høringsinnspill: «Unio mener det er behov for å avklare hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c. Departementet mener slik avklaring må skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Her er proposisjonen om forlengelsen til 1.januar 2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-186-l-20202021/id2846350/

Her er endringene i AFP-forskriften.

De aktuelle protokollene mellom tariffpartene refererer i stor grad lov og forskriftsendringene.