Endring for pensjonister med 19,9 prosent stilling

Har du 19,9 prosent stilling - og gått av med pensjon? Da bør du lese videre.

Bakgrunn

Innmeldingsgrensen i pensjonsordningen bestemmer hvem som blir innmeldt i pensjonsordningen. Den styrer også hvor mye pensjonerte sykepleiere kan jobbe ved siden av pensjon på ordinær lønn. Grensen er i dag 20 prosent stilling. Arbeid under 20 prosent blir ikke meldt inn til Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og får dermed ikke konsekvenser for din pensjon.

Denne grensen er foreslått fjernet. Det innebærer at pensjonister ikke kan jobbe noe uten å bli innmeldt i pensjonsordningen, noe som kan få negative konsekvenser for pensjonen.

Forslaget har vært på høring, er nå under behandling i departementet og trer i kraft når Stortinget bestemmer. Forslaget gjelder ikke pensjonistlønn som er unntatt fra innmelding.

Dette mener Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Forslaget om å fjerne grensen på 20 prosent er til fordel for deltidsansatte i små stillingsbrøker. Det er et viktig likestillingstiltak at alt arbeid gir opptjening, og at ikke deltidsansatte diskrimineres. NSF har derfor støttet forslaget. Vi har i vårt høringssvar kommet med flere forslag til hvordan pensjonister likevel skal kunne ta ekstravakter og bidra i et helsevesen med mangel på arbeidskraft.

NSF har foreslått tre mulige løsninger på dette:

  1. Innføre en tilsvarende bestemmelse for sykepleiere som for sykehusleger som tillater pensjonerte leger å jobbe inntil 168 timer i løpet av et kvartal.
  2. Lempe på regelen om pensjonistlønn slik at lønnen i større grad kan knyttes til den lønn man hadde før pensjonering, noe som vil gi større forutsigbarhet og økt rettferdighet. Les om pensjonistlønn på KLPs sider.
  3. Innføre en beredskapshjemmel i sykepleierpensjonsloven knyttet til situasjoner der helseberedskapsloven eller andre situasjoner medfører ekstraordinært personellbehov, og som ikke avkorter pensjon.

Når kommer endringen?

Det vet vi ikke pr i dag. Stortinget må få lovforslaget fra regjeringen, og det skjer trolig på vårparten 2023. Deretter må endringen vedtas, og tidspunkt for ikrafttredelse bestemmes. Vi vil informere våre medlemmer via vår nettside www.nsf.no når vi vet noe mer.

Hva bør du gjøre?

Sjekk hva kontrakten din sier om oppsigelsestid, og si opp avtalen før lovendringen trer i kraft.

Er du i tvil om hvilke regler som gjelder deg, kontakt pensjonsordningen der du er innmeldt.

NB. Det som er beskrevet her, gjelder sykepleierordningen i KLP. Oslo kommune har hatt opptjening fra første krone siden 2021.