Fortsatt syk etter covid-19?

Covid-19 virus

Sykepleien meldte 8. mai 2020 at 59 helsearbeidere har vært innlagt på sykehus i Norge med covid-19.  I Danmark har flere hundre arbeidstakere meldt sykdom/skade til Arbeidsskadestyrelsen grunnet covid-19. På verdensbasis bekreftes det dessverre at et stort antall helsearbeidere er blant smittede.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader man kan få. Alle alvorlige komplikasjoner etter slik smitte vil nå, etter påtrykk fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), kunne godkjennes som yrkessykdom. Da vil du få erstatning for tapt inntekt, utgifter og/eller medisinsk invaliditet. Dette gjelder også eventuelle allergier eller senskader som følge av bruk av smittevernutstyr.

NSF gir bistand til medlemmer som har blitt utsatt for yrkesskade/yrkessykdom.

Hva gjør du hvis du har blitt smittet på jobb og ikke er blitt frisk?

Dokumentasjon som vil være nyttig for å få en godkjenning dersom du ikke blir frisk

  • Dokumentasjon på at du har hatt covid-19.
  • Beskrivelse av smittesituasjon og evt mangel på smittevern.
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har jobbet med pasienter med covid-19, eventuelt annen sannsynliggjøring av smitterisiko på jobb.
  • Dokumentasjon på det du eller lege mener er varig skade (f.eks. på lunger eller annet)
  • Hvis du har tapt inntekt – dokumentasjon på lønnsnedgang etter at du ble syk
  • Skademelding til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap, dersom det er sendt.
  • Evt. avviksmelding på manglende smittevern
  • Evt. andre interne avviksmeldinger

Når bør du melde sykdommen som yrkessykdom?  

I Danmark anbefales en skade/sykdom meldt til myndighetene når en arbeidstaker har vært sykmeldt i mer enn 5 uker eller kan ha krav på erstatning.  I Norge har vi ikke en slik regel, men en 1 års frist for å melde sykdommen til NAV. Du bør ikke vente så lenge som 1 år dersom du mener du ikke har blitt frisk etter covid- 19.

NSF anbefaler våre medlemmer å melde covid-19-skader/ sykdommer til NAV og forsikringsselskap hvis det er utsikter til vedvarende helseplager og/ eller økonomisk tap. Med økonomisk tap menes også tap av ekstravakter eller overtid, altså tap utover det som blir dekket av arbeidsgiver eller NAV i sykeperioden.

Forsikringsselskapene har som regel elektroniske skjemaer. Arbeidsgiver kan informere om hvilket selskap det er tegnet yrkesskadeforsikring hos.

Arbeidsgiver eller ditt lokale NAV-kontor kan bistå med utfylling hvis behov.

Hvis du ønsker hjelp fra oss i NSF i yrkesskadesaken din, ta kontakt med ditt fylkeskontor. De vil henvise deg til en av våre spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere og etterhvert til advokat i NSF.