Fortsatt syk etter Covid-19?

Covid-19 virus

Sykepleien meldte 8. mai 2020 at 59 helsearbeidere har vært innlagt på sykehus i Norge med Covid-19.  I Danmark har flere hundre arbeidstakere meldt sykdom/skade til Arbeidsskadestyrelsen grunnet Covid-19. På verdensbasis bekreftes det dessverre at et stort antall helsearbeidere er blant smittede.

Mye er fortsatt uklart når det gjelder hvilke senskader man kan få etter Covid-19. Alle alvorlige komplikasjoner etter slik smitte vil nå, etter påtrykk fra Norsk Sykepleierforbund (NSF), kunne godkjennes som yrkessykdom. Da vil du få erstatning for tapt inntekt, utgifter og/eller medisinsk invaliditet. Dette gjelder også eventuelle allergier eller senskader som følge av bruk av smittevernutstyr.

NSF gir bistand til medlemmer som har blitt utsatt for yrkesskade/yrkessykdom.

Så hva gjør du hvis du har blitt smittet på jobb og ikke har blitt frisk?

Dokumentasjon som vil være nyttig for å få en godkjenning dersom du ikke blir frisk

  • Dokumentasjon på at du har hatt Covid-19.
  • Beskrivelse av smittesituasjon og evt mangel på smittevern.
  • Bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har jobbet med pasienter med Covid- 19, eventuelt annen sannsynliggjøring av smitterisiko på jobb.
  • Dokumentasjon på det du eller lege mener er varig skade (f.eks. på lunger eller annet)
  • Hvis du har tapt inntekt – dokumentasjon på lønnsnedgang etter at du ble syk
  • Skademelding til NAV og arbeidsgivers forsikringsselskap, dersom det er sendt.
  • Evt. avviksmelding på manglende smittevern
  • Evt. andre interne avviksmeldinger

Når bør du melde sykdommen som yrkessykdom?  

I Danmark anbefales en skade/sykdom meldt til myndighetene når en arbeidstaker har vært sykmeldt i mer enn 5 uker eller kan ha krav på erstatning.  I Norge har vi ikke en slik regel, men en 1 års frist for å melde sykdommen til NAV. Du bør ikke vente så lenge som 1 år dersom du mener du ikke har blitt frisk etter Covid- 19.

NSF anbefaler våre medlemmer å melde Covid-19-skader/ sykdommer til NAV og forsikringsselskap hvis det er utsikter til vedvarende helseplager og/ eller økonomisk tap. Med økonomisk tap menes også tap av ekstravakter eller overtid, altså tap utover det som blir dekket av arbeidsgiver eller NAV i sykeperioden.

Forsikringsselskapene har som regel elektroniske skjemaer. Arbeidsgiver kan informere om hvilket selskap det er tegnet yrkesskadeforsikring hos.

Arbeidsgiver eller ditt lokale NAV-kontor kan bistå med utfylling hvis behov.

Hvis du ønsker hjelp fra oss i NSF i yrkesskadesaken din, ta kontakt med ditt fylkeskontor. De vil henvise deg til en av våre spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere og etterhvert til advokat i NSF.