Koronaunntaket for pensjonister forlenges

I arbeidsavtalen bør det fremgå at dette arbeidet skal lønnes etter ordinære lønnsvilkår og ikke som pensjonistlønn.

Se nærmere om begrunnelse for forlengelsen på departementets hjemmeside.

Dersom du vil lese mer om bakgrunnen for innføring av disse bestemmelsene sykepleierpensjonsloven se Prop. 53 LS (2019-2020) fra side 39

Proposisjonen om forlengelse til 1 juli 2022 uttaler blant annet: "Det er fra enkelte reist spørsmål om arbeid i helsesektoren som ikke er direkte relatert til covid-19 arbeid, men som likevel er et bidrag i pandemihåndteringen, også faller inn under unntakene. Departementet mener at det må kunne utvises et visst skjønn i å vurdere om arbeid faller inn under unntakene eller ikke, og viser i den forbindelse til at årets influensavaksinering kan være et svært viktig tiltak for å sette helsevesenet i stand til å håndtere den pågående pandemien. "

Her er proposisjonen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-32-l-20212022/id2890368/?ch=1

Her er proposisjonen om forlengelsen til 1.januar 2022: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-186-l-20202021/id2846350/

Her er proposisjonen om forlengelsen til 1 juli 2021: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-2-l-20202021/id2767202/

I proposisjonen omtales et av Unios høringsinnspill: "Unio mener det er behov for å avklare hva «arbeid i forbindelse med covid-19» faktisk innebærer ut over henvisningen til lov om helsemessig- og sosial beredskap bokstavene a, b og c. Departementet mener slik avklaring må skje i dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker"

De aktuelle protokollene mellom tariffpartene refererer i stor grad lov og forskriftsendringene.