Yrkesskadereformen - Ingen løfter for belastningslidelser

I media er det gitt inntrykk av at belastningslidelser nå vil gi rett til erstatning. Forslaget gir imidlertid ingen løfter om at psykiske eller fysiske belastningslidelser skal gi rett til erstatning. Regjeringen skal først våren 2013 legge frem et helhetlig forslag til nytt regelverk. Først da vil det vise seg om det er politisk vilje til å gi rettmessig erstatning til de som gjennom mange års tungt arbeid er påført en belastningslidelse. Dette har NSF kjempet for i mange år. 

I RNB skisserer regjeringen hovedtrekkene ved en ny arbeidsskadeenhet. NSF er imot innføringen av denne. Innføring av ytterligere en offentlig instans vil virke mot hensikten om forenkling og effektivisering. En bedre løsning enn å omorganisere hele yrkesskadeområdet vil være å gjøre trygdens vedtak bindende for forsikringsselskapene, slik det forholder seg med de tariffavtalte yrkesskadedekningene. Dette ville innebære administrativ og praktisk forenkling på yrkesskadeområdet og er det ene tiltaket som skal til for å forenkle og effektivisere behandlingen av yrkesskadesaker etter yrkesskadeforsikringsloven. NSF mener forslaget i realiteten innebærer en svekkelse av skadelidtes rettstilling.

NSF har også sterke innvendinger mot forslaget til ny yrkessykdomsliste. Den oppfyller på ingen måte målet om en mer rettferdig ordning, og viderefører en stor likestillingsutfordring: ni av ti som får godkjent yrkessykdom er menn.

Et skritt i riktig retning er regjeringens forslag om godkjenning av ”akutte løfteskader” ved forflytning av personer.

NSF vil kjempe videre for at sykdommer (for eksempel brystkreft) og belastningslidelser som rammer særlig hardt i kvinnedominerte yrker, skal gi rett til erstatning.