Nyheter

Det utdannes for få Barnesykepleiere.

En ny rapport - kartlegging ABIOK-videreutdanning Behov, stillinger, kapasitet og samordning viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn- intensiv- operasjon- og kreftsykepleie. Særlig i Barnesykepleierfeltet er antall utdanningstillinger for lavt.

Forslaget om at jordmor- helsesøster, nyfødt- og barnesykepleiere skal slås sammen til én videreutdanning.

I forbindelse med oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og Primærhelsemeldingen har Helsedirektoratet utgitt rapporten: Videreutdanninger for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden Rapporten svarer ut første del av oppdraget som omhandler gjennomgang av dagens videreutdanningstilbud for sykepleiere, vurdering av om de møter tjenestenes behov og om det er behov for oppretting av nye videreutdanninger på masternivå. 

Les rapporten her. 

Her foreslår myndighetene at det gjøres store endringer i utdanningene til helsesøster, jordmor, nyfødt- og barnesykepleie til én felles master.  

Her kan du lese Barnesykepleierforbundets reaksjoner på forslaget.  

Her kan du lese Jordmorforbundets reaksjoner på forslaget. 

Fag, leder og lærer konferanse og Vårseminar 2018

Barnesykepleierforbundet inviterer ledere og fagsykepleiere fra landets barne og ungdomsklinikker. Lektorer fra landets utdannings institusjoner og BSF faggruppeledere i landets fylker til Fag, leder og lærer konferanse 16. April. 

Barnesykepleierforbundet inviterer landets spesialsykepleiere og sykepleiere ved landets nyfødt, barne- og ungdomsavdelinger til Vårseminar 17. - 18. April. 

Temahefte - Barnesykepleierens ansvar og funksjonsområde

Videreutdanning ogspesialisering er avgjørende for at syke nyfødte, barne- og ungdomspasienter skal få en trygg, moderne og effektiv behandling i spesialisthelsetjenesten og behovet for spesialsykepleiere med avansert klinisk kompetanse understrekes 

Den medisinske utviklingen medfører at det nå behandles en rekke medfødte tilstander, sykdommer og skader hos barn, som var umulig å behandle tidligere. Det innebærer at barn som behandles i spesialisthelsetjenesten er sykere enn tidligere og det stilles nye og økte krav til barnesykepleieres kompetanse. I tillegg har utviklingen av medisinsk teknisk utstyr og nye kommunikasjonsplattformer gitt økt mulighet for hjemmebehandling. 

Raskere behandlings- og innleggelsestid innebærer at kommunene må ta imot nyfødte, barn og unge med behov for avansert sykepleie, det innebærer at behovet for spesialkompetanse i barnesykepleie er økende i kommunehelsetjenesten. 

 

Årets BSF sykepleier

 

Styret i BSF ønsker å tildele en pris som skal gå til årets BSF sykepleier. Nå er det på tide å få inn kandidater. Styret i BSF ønsker å finne kandidater som har gjort en forskjell innen faget vårt.

Tilskudd til faglige utviklingstiltak 2018

Søknad sendes til leder@barnesykepleierforbundet.no innen 10. mai Styret sender det videre til NSF sentralt etter en vurdering.

Formål:

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltaki faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. 

POSTER til Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminar 2018

Ny tidssfrist på POSTER til Våreminaret.

Ny frist 16.Februar.

Skynd dere å send inn! Vi har fått mange fine men har plass til flere:

Posterutstilling på Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminaret 2018

Medlemskontingenten 2018

I disse dager sender vi ut faktura til alle medlemmer pålydende 400 kr. Det er medlemskontigent for 2018 i BSF. 

Kjempefint om dere betaler etter 1.januar 2018. Det blir lettere for regnskapet vi fører i faggruppen