Enighet i lønnsoppgjøret i KA

Forhandlingsleder KA Mollestad

Til ansatte i kirkelige fellesråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet (se vedlagte tabeller lenger ned).

De seks forbundene i Unio KA mente at det ikke var rom for lokale forhandlinger i fellesrådene i dette oppgjøret, og fikk gehør for det. Partene har i stedet blitt enige om en protokolltilførsel som åpner opp for lokale forhandlinger ved hovedoppgjøret i 2022.

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over flere år sakket akterut målt mot stillinger med tilsvarende utdanningsnivå i offentlig sektor. Differansen mot garantilønnsnivået i kommunene er nå på mellom 7 000 og 40 000 kroner for stillinger i fellesrådene med krav om høyere utdanning. Vi har i dette oppgjøret klart å unngå at denne differansen øker ytterligere, ved at de generelle tilleggene er på nivå med det som ble gitt i kommunene.

Unio KA ser likevel med bekymring på at avsetning til lokale lønnsforhandlinger til neste år kan gå på bekostning av å styrke garantilønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning.

– Visjonen om en landsdekkende folkekirke forutsetter at man er i stand til å rekruttere kompetente arbeidstakere i hele landet. Rekruttering til kirkelige fellesråd henger også sammen med det lønnsnivået man tilbyr. I helt sentrale kirkelige arbeidsfelt som trosopplæring, diakoni og kirkemusikk stiller kirken krav om høyere utdanning. Denne kompetansen må kirken være villig til å betale for på lik linje med andre sektorer, sier Mollestad.