Hovedavtaleforhandlingene i Spekter er avsluttet

Lill Sverresdatter Larsen og Anne-Kari Bratten

Forhandlingsleder for Unio Spekter, Lill Sverresdatter Larsen og forhandlingsleder i Spekter Anne-Kari Bratten.

- Den norske modellen bidrar til å trygge arbeidsplasser og et velfungerende samfunn og partene vil sammen arbeide for at oppslutningen om det organiserte arbeidslivet skal styrkes. Hovedavtalen representerer en stabilitet for partenes samarbeid, og det foretas derfor sjelden de store endringer i denne avtalen, sier Lill Sverresdatter Larsen, forhandlingsleder for Unio Spekter. - Likevel har vi blitt enige med Spekter om noen forbedringer, blant annet en ny innledning til hovedavtalen, som beskriver avtalens formål og intensjon på en mer tilgjengelig måte enn før.

Det har vært viktig for Unio at hovedavtalen blir et bedre verktøy i arbeidet for en bærekraftig utvikling, ved at partene i virksomhetene nå skal drøfte tiltak knyttet til klima, natur og miljø.

Vi har oppnådd en endring i § 51 som gir bedre mulighet for kompensasjon for tillitsvalgtes arbeid utført på fritid. Dette vil særlig treffe tillitsvalgte i turnus.

Partene er enige om at vervet som tillitsvalgt gir kompetanse som teller i videre karriere.

Hovedavtalen gjennomføres som såkalte konsensusforhandlinger, det vil si at alle partene må være enige om de endringer som skal tas inn i avtalen.