Hovedtariffoppgjøret i Virke

Sentrale forhandlinger i Virke, HUK

Som følge av koronakrisen og at tariffoppgjørene i offentlig sektor ble utsatt til sent på høsten, og ikke minst mekling for NSF i KS,

er det nå avtalt at gjennomføring av de sentrale forhandlingene for hovedoppgjøret 2020 i Virke/HUK-området utsettes til 30. november og 1. desember

Det er enighet om gjennomføring av lokale forhandlinger

I Virke er det enkelte av NSFs medlemmer som er ansatt i stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt. For at de lokale parter skal kunne starte planlegging, forberedelser og etter hvert gjennomføring av lokale forhandlinger for disse – er det enighet om hvordan hovedtariffoppgjøret skal gjennomføres for ansatte i stillinger omfattet av lokal lønns- og stillingsinnplassering.

Oversikt over hvilke stillinger dette gjelder, finner en ved å slå opp i de respektive landsoverenskomstene:

  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten
  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • og Landsoverenskomst for virksomheter §27

De fleste av NSFs medlemmer er ansatt i virksomheter som er omfattet av enten Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten eller Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester.

Dersom dere ikke har avtalene i fysisk utgave, finnes alle Landsoverenskomstene på nsf.no under «lønn og tariff», deretter «Virke»: https://www.nsf.no/lonn-og-tariff/virke

NSF har maler for kravskjema som kan brukes i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Malene finnes her: https://www.nsf.no/maler-tillitsvalgte

Frister for lokale forhandlinger:

Forhandlingene skal være gjennomført innen 18. desember 2020. Ankefrist settes til 31. desember 2020. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2020 med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato. Partene er enige om at det er frontfagets økonomiske ramme på 1,7% som danner bakteppet for de lokale forhandlingene i årets oppgjør for arbeidstakere med lokal lønnsdannelse.

Viktig om uenighet (tvistebestemmelser)

Dersom HTV sammen med sin forhandlingsdelegasjon vurderer å bryte de lokale forhandlingene, må de umiddelbart ta kontakt med fylkeskontoret. Fylkeskontoret skal bistå med råd om hvordan brudd kan unngås. Dersom brudd ikke kan unngås, må en se hen til bruddbestemmelsene i de respektive landsoverenskomstene. Fylkeskontoret bistår hovedtillitsvalgte med dette.

Ved uenighet skal den hovedtillitsvalgte meddele arbeidsgiver skriftlig innen 14 dager om uenigheten opprettholdes. Fylkeskontoret saksbehandler uenigheten før den oversendes skriftlig til forhandlingsavdelingen. Fylkeskontorene må meddele forhandlingsavdelingen om brudd så raskt som mulig fordi vi må meddele Virke sentralt, om bruddet senest 4 uker etter utgangen av avtalt frist for gjennomføring av de lokale forhandlingene. Det er viktig å overholde fristene om 18. desember og 31. desember, fordi arbeidsgiver kan iverksette resultatet dersom ikke fristene er overholdt.