Saken om Grefsenhjemmet: Viktig for hele fagbevegelsen

Sammen er vi sterke

Høyesterett er nå i gang. Saken reiser spørsmål om forholdet mellom tariffavtalen og den individuelle arbeidsavtalen, og har betydning for store deler av det organiserte arbeidslivet.

For mange år siden fikk ansatte på Grefsenhjemmet i Oslo et ekstra lønnstillegg, kalt stabiliseringstillegg. Dette innebar at sykepleiere på sykehjemmet fikk 11 000 kr etter fire år på samme arbeidsplass, og 15 000 kr etter tolv år.

Da Grefsenhjemmet gikk fra å være medlem i Virke til NHO, mistet sykepleierne dette tillegget.

Medlemmene av NSF fikk lønnsopprykk fordi de oppfylte kravet om ansettelsestid i virksomheten eller i tariffområdet. Dette lønnsopprykket fjernet arbeidsgiver under henvisning til at tariffavtalen for NHO manglet krav om å gi tilsvarende tillegg. Medlemmene legger til grunn at tillegget er blitt del av deres individuelle arbeidsavtale som følge av tariffreguleringen i Virke, og at arbeidsgiver derfor ikke ensidig kan endre dette. Dette legger også NSF til grunn.

Skuffet over avgjørelsen i lagmannsretten - anket

I august i fjor vant Grefsenhjemmet frem i Borgarting lagmannsrett med sitt syn om at det ikke finnes noen individuell ettervirkning av tariffavtaler. Dermed tapte de ti sykepleierne ved Grefsenhjemmet saken, slik de også hadde gjort i tingretten.

Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at stridens kjerne ikke tidligere er avklart i rettspraksis. Rett24 peker på at tvisten gjelder et spørsmål som har skapt omfattende debatt i arbeidsrettsmiljøet de siste årene: Hva skjer med rettighetene til de ansatte når arbeidsgiver bytter organisasjon, og dermed går over på en annen tariffavtale, som kanskje ikke er het lik den forrige?

NSFs tillitsvalgte på sykehjemmet sa rett etterpå til Sykepleien via NSFs advokat Magnus Buflod, at hun var utrolig skuffet over resultatet og opplever det som både urettferdig og urimelig å bli satt ned i lønn.

– Lagmannsrettens begrunnelse er både overraskende og skuffende, sa Buflod.

Overrasket ble også Alexander Næss Skjønberg, Førsteamanuensis ph.d., ved BI. I en kronikk kritiserte han tingrettens avgjørelse. Han skrev: Dersom tariffavtalens arbeids- og lønnsvilkår som utgangspunkt skulle falle bort ved en tariffavtales opphør, ville det innebære at arbeidsavtalene i mange tilfeller ble mer eller mindre innholdsløse.

Norsk Sykepleierforbunds forbundsstyre anså saken å være prinsipielt viktig. Vi vedtok derfor å støtte en anke til Høyesterett, og er glad for at Høyesterett besluttet å ta saken. Det er viktig å få belyst denne grunnleggende juridiske problemstillingen fra landets øverste domstol.

Bred støtte

De ti sykepleierne har store deler av fagbevegelsen i ryggen når de nå møter i høyesterett. Både Fagforbundet, Parat og Unio har gitt sin støtte til sykepleierne og NSF.

At nesten 800 000 arbeidstakere slutter opp om sykepleiernes krav viser hvor viktig denne saken er. Bare med sterke fagforeninger i ryggen, kan vi sikre at avtalene vi fremforhandler også følges av arbeidsgiverne.