En koronavaksine er på vei

Leder, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Ann Karin Swang.

Mens vi venter, utarbeider myndighetene retningslinjer for hvordan vaksinasjonsarbeidet skal planlegges og gjennomføres – både ute i kommunene og i helseforetakene. NSF har i tett samarbeid med Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) gitt innspill til disse retningslinjene, som vi mener vil gi nyttige føringer, men må gjøres tydeligere på flere områder.

Mange av våre medlemmer vil ha oppgaver og ansvar i vaksinasjonsarbeidet. Særlig gjelder dette helsesykepleiere, som vi mener må ha en sentral rolle i kommunenes planlegging av vaksinasjonsarbeidet.

De mer overordnete sidene ved koronavaksinasjon vil også bli tatt opp i NSFs innspill til koronakommisjonen.

Ikke bare et stikk

Vaksinasjon mot covid-19 vil bli en omfattende oppgave, særlig for kommunene. Vi har uttrykt bekymring for at retningslinjene ikke tar inn over seg kompleksiteten i et så omfattende vaksinasjonsarbeid som vi her snakker om. En vaksine er langt mer enn et stikk. Anamnese, korrekt vaksinasjonsteknikk, observasjon, anafylaksiberedskap og evt. håndtering av allergiske reaksjoner, dokumentasjon og smittevern er noen stikkord.

Denne gangen skal vaksinasjonen foregå under en pågående pandemi, med de særlige hensyn til smittevern og ressurser som det krever.

Dette er en helt ny vaksine, der det enda er noe usikkerhet knyttet til virkning og bivirkninger. Det gjør at mange vil ha en helt naturlig skepsis til vaksinen. Det betyr at vi må møte spørsmål med oppdatert kunnskap, og vi kan ikke tillate oss å feile i gjennomføringen. Tilliten til vaksiner er avgjørende for at vi skal lykkes med å slå ned covid-19, på lik linje med andre sykdommer vi vaksinerer mot.

Personell og kompensasjon

Vi har pekt på utfordringen med å skaffe nok kompetent personell til selve vaksineringen. Videre at dette arbeidet ikke må komme på toppen av, eller gå utover andre lovpålagte oppgaver som helsesykepleiere, jordmødre og sykepleiere skal ivareta.

Vi har understreket betydningen av at alle involverte parter er informert om hvilke oppgaver de har ansvar for å ivareta, og at eventuell kompensasjon for dette er avtalt sentralt på forhånd med de ulike yrkesgruppers forbund.