Invitasjon til posterpresentasjon

E-helsekonferansen 2023 midlertidig banner

Tittel på e-helsekonferansen 2023: Teknologi i sykepleie - sykepleier- og brukererfaringer

I forbindelse med NSFs e-helsekonferanse som går av stabelen 15. og 16. februar 2023 ønsker vi å invitere til deltakelse på posterpresentasjonen under konferansen.

Konferansens faglige program vil bli presentert som plenumsforedrag og parallelle sesjoner. Dette er noen av temaene som ønskes belyst på konferansen:

 • dokumentasjon og beslutningsstøtte
 • terminologier og kodeverk for sykepleiepraksis
 • digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus
 • pasientsikkerhet
 • velferdsteknologi
 • samhandlig og kommunikasjon
 • nye oppgaver og nye roller gjennom bruk av e-helse
 • informasjonssikkerhet og personvern
 • ledelse og e-helse
 • tjenesteutvikling og personvern
 • e-helse i sykepleierutdanningen/teknologikompetanse i klinisk praksis.

Vi inviterer til å bidra med postere som presenterer:

 1. sykepleieprosjekter eller fagutviklingsarbeid (det være seg nye, upubliserte prosjekter eller prosjekter som er vist på andre nasjonale eller internasjonale kongresser siste to år)
 2. fagfellevurdert forskningsarbeide som er presentert eller antatt for publisering i nasjonale eller internasjonale tidsskrifter

Alle som bidrar med poster må sende inn et kort sammendrag:

 • Teksten må være på maks 250 ord unntatt tittel og forfatterens navn.
 • Sammendraget skal inneholde problemstilling, metodisk tilnærming og hovedfunn/resultater
 • Korresponderende forfatters navn og e-postadresse må oppgis
 • Forfattere: fornavn, etternavn, kommune/helseforetak/institusjon
 • Blokkjustert tekst – rett høyre og venstre marg, bruk skriftype Arial 10 punkter, små bokstaver og enkel linjeavstand.
 • Teksten må være på et skandinavisk språk eller engelsk

Bare medlemmer i Norsk Sykepleierforbund kan presentere bidrag. Ikke-medlemmer kan delta som samarbeidende deltaker/medforfatter. De som får antatt sitt bidrag må selv melde seg på konferansen og betale konferanseavgiften. Under konferansen vil NSF dele ut pris til beste poster. Bidrag sendes til e-postadressen under innen 15.01.2023.