Våre innspill til folkehelsemeldingen

Illustrasjon psykisk helse og rus

Illustrasjon folkehelse

Regjeringen har som mål at flest mulig skal oppleve god livskvalitet. Derfor ønsker de å utvikle tiltak i tråd med det innbyggerne mener er viktig for livskvaliteten sin.

Folkehelse og god livskvalitet er også et av satsingsområdene i rapporten til Helsepersonellkommisjonen.

Innspillene NSF har gitt til folkehelsemeldingen handler om livskvalitet for alle - gjennom hele livsløpet. Blant annet ved:

  • En kraftfull satsing på barn og unge.
  • Redusere sosial ulikhet.
  • Forskning på og utvikling av helsefremmende faktorer og tiltak gjennom hele livsløpet styrkes.
  • En nasjonal strategi for redusert dødelighet og økt levealder for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk

Du finner høringssvaret vårt på vår side om høringsuttalelser.