Våre innspill til folkehelsemeldingen

Illustrasjon psykisk helse og rus

Illustrasjon folkehelse

Regjeringen har varslet en ny folkehelsemelding. Sammen med Nasjonal helse- og samhandlingsplan vil den danne de overordnede rammene for regjeringens helse- og omsorgspolitikk. Med andre ord en viktig stortingsmelding.

Regjeringen hadde i høringen en rekke spørsmål de ønsket innspill til, noe NSF har svart opp i vårt høringssvar. Du finner høringssvaret vårt på vår side om høringsuttalelser.

De viktigste innspillene vi har gitt til folkehelsemeldingen er:

  • En kraftfull satsing på barn og unge.
  • Redusere sosial ulikhet.
  • Forskning på og utvikling av helsefremmende faktorer og tiltak gjennom hele livsløpet styrkes.
  • En nasjonal strategi for redusert dødelighet og økt levealder for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk