Resultatet av tariffoppgjøret ved sykehusene

Anne-Kari Bratten i Spekter og Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund

Anne-Kari Bratten i Spekter og Lill Sverresdatter Larsen i NSF ble i ettermiddag enige om hovedoppgjøret for sykepleierne i helseforetakene.

Det satt langt inne å akseptere dette oppgjøret. Dette løser ikke de utfordringene helseforetakene har med å beholde og rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Etter en samlet vurdering av tilbudet har vi likevel valgt å akseptere ut fra profil. Profilen gir en minstelønnsøkning for sykepleiere på 4000 og 5000 kroner og spesialsykepleierne om lag 10000. Alle medlemmene er sikret et generelt tillegg på 0,8 prosent. Spesialsykepleiere og jordmødre med mer enn 16 års ansiennitet har fått et generelt tillegg på 1,6 prosent. Dette gis med virkning fra 1. oktober 2020

Andre viktige gjennomslag er:

  • Ubekvemstilleggene endres fra kronetillegg til prosentvise tillegg fra mai 2021. Det har vært et prioritert krav for våre medlemmer gjennom flere års tariffkonferanser. De som har høyere lokale satser, beholder disse.
  • Bedre avlønning av sykepleiere i videreutdanning, som nå øker fra 80% til 90% fra neste høsts kull.
  • Partssammensatt utvalg knyttet til praksisveiledning.
  • Partssammensatt utvalg knyttet til å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse.
  • Kartlegging av lønnsnivået blant sykepleiere i ambulansetjenesten som grunnlag for lokale forhandlinger.