Høringssvar: NOU 2020: 14 Ny barnelov

NSF har avgitt høringssvar til Barne- og familiedepartementet vedrørende Barnelovutvalgets forslag til en ny og moderne barnelov. NSF synes de nye paragrafene om barnets grunnleggende rettigheter er viktige og riktige presiseringer.

Mange av forslagene er i tråd med NSFs innspill gitt i andre høringer og prosesser. Ikke minst skal barn i større grad sikres medbestemmelse over vesentlige forhold i eget liv. Også helsetjenesten har en vei å gå for å sikre barn og unge reell medvirkning.

NSF har fått innspill hovedsakelig fra Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) og Jordmorforbundet ved utarbeidelse av høringssvaret.