Om disse sidene

Av NSF, 10.10.2014

Forskjellige former for omstilling preger til enhver tid hverdagen til mange sykepleiere, både i helseforetakene, innen kommunesektoren og på det statlige området.

Omstilling kan være alt fra mindre endringer i den enkeltes arbeidssituasjon til gjennomgripende endringer av organisasjonsstruktur, sammenslåing av enheter, fjerning av ledernivåer, nedbemanning, konkurranseutsetting, geografisk flytting m.m.

Samarbeid og god dialog mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte som representant for de ansatte er en forutsetning for vellykkede omstillinger. Gjennom lov- og avtaleverk er tillitsvalgte tillagt en viktig rolle, både når det gjelder måten omstillinger gjennomføres på og omstillingens nærmere innhold. NSFs tillitsvalgte blir som følge av dette stilt overfor mange forskjellige og til dels komplekse problemstillinger, både av faglig og juridisk art.

Målsettingen med disse nettsidene er å gi tillitsvalgte et godt grunnlag for å ivareta medlemmenes interesser og NSFs faglige og helsepolitiske synspunkter i omstillingsprosesser ute i virksomhetene. Vi håper også at NSFs medlemmer vil ha nytte av sidene.

Gå tilbake til hovedsiden "Omstilling".