Pensjon

Pensjonsrettigheter for sykepleiere ansatt hos legespesialist

Sykepleiere ansatt hos private legespesialister skal innmeldes i sykepleierordningen som administreres av KLP. Det stilles ikke krav om at spesialisten skal ha driftsavtale eller refusjonsrett fra det offentlige.

Helsesøstre i Oslo kommune har aldersgrense 65 år

Både Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Oslo kommune har nå gitt NSF medhold i at også helsesøstre i Oslo kommune har særaldersgrense på 65 år.

Pensjonsordbok - sentrale ord og uttrykk

Her finner du forklaringer på uttrykk som er sentrale i forhandlingene om ny tjenestepensjon i offetnlig sektor.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Retten til avtalefestet pensjon er regulert i tariffavtalene. Avtalefestet pensjon er en tidlig- pensjonsordning som gir rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår. Hvis man oppfyller vilkårene for å gå av med avtalefestet pensjon og særaldersgrense samtidig, må du undersøke med  pensjonskassen for å finne ut hvilken beregning som er mest gunstig for deg.

Unntak fra sykepleierpensjonsloven

Unntatt fra loven er sykepleiere ansatt i Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Se nærmere om Oslo kommunes pensjonsordning i neste kapittel.

Oslo kommune

Sykepleiere i Oslo kommune er unntatt fra loven om pensjonsordning for sykepleiere. Forutsetningen er at ordningen i Oslo kommune er likeverdig med Sykepleierpensjonsloven.

Sykepleierpensjonsloven

De fleste sykepleiere har rett og plikt til medlemskap i Pensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP.Sykepleiere er i en særstilling som har en egen lov som regulerer deres pensjonsrettigheter.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon

Dersom du jobber som sykepleier i privat sektor, men ikke er omfattet av lov om pensjonsordning for sykepleiere, må din arbeidsgiver opprette en innskuddspensjonsordning.

Tariffbestemmelser om pensjon

Alle tariffavtaler NSF er part i har bestemmelser om pensjon. Tariffavtalene kan på visse områder supplere loven. Dette gjelder for eksempel avtalefestet pensjon (AFP).

Særaldersgrenser/85-års regelen

Aldersgrensen er 70 år for overordnede sykepleiere, sykepleiere i administrative stillinger og undervisningsstillinger. Aldergrenser er 65 år for underordnede sykepleiere. 85- års regelen betyr at man kan gå av 3 år før aldersgrensen hvis tjenestetid og alder er minst 85 år. Dette betyr at svært mange sykepleiere kan gå av ved 62 år.