Primærhelsetjenesten

Sats mer på forebygging og kronikerne

Når vi nå har fått en prioritetsmelding for den norske helsetjenesten er det to områder NSF mener er for svakt prioritert: vi må satse mer på forebygging og vi må ta bedre vare på kronikerne, skriver Eli Gunhild By i sin blogg som først er publisert i Dagens Medisin.

Fremtidens primærhelsetjeneste

Forbundsleder Eli Gunhild By var nylig på Stortinget og snakket sykepleiernes sak. Om eldreomsorgen, den kommunale jordmortjenesten og primærhelsemeldingen.

Viktig å følge opp løftene

Mandag var dagen for konkrete løfter til sykepleierne fra statsministeren og Ap-lederen foran valget. Nå vil forbundsleder Eli Gunhild By og NSF passe på at løftene holdes.

Lover satsing på sykepleierkompetanse i kommunene

NSF er positiv til regjeringens satsing på sykepleiere i den nylig fremlagte primærhelsemeldingen, og at flere av innspillene fra forbundet er tatt hensyn til. NSF forventer at forbundet involveres i det videre arbeidet med meldingen.

NSF hørt av regjeringen

Forbundsleder Eli Gunhild By var fornøyd med primærhelsemeldingen. –Det aller viktigste er lovendringen om profesjonsnøytralitet, sier hun.

Fremtidens primærhelsetjeneste

NSF vil her gi en gjennomgang av primærhelsemeldingen sett fra vårt ståsted. Meldingen har fokus på tre overordnede ting: økt kompetanse, bedre ledelse og virkemidler for teamorganisering.

En helsetjeneste på brukernes premisser?

Den blå-blå regjeringen har varslet fire Stortingsmeldinger til stortinget i 2015, som skal definere ny kurs for helsepolitikken. Norsk Sykepleierforbund frykter at flere helsetjenester kan bli skjøvet inn under fastlegeordningen.

Primærhelsetjenesten.