Privatisering

NSF mener

  • Helsetjenesten er et offentlig ansvar. Befolkningen må sikres helsetjenester av god kvalitet - noe som best ivaretas ved at det offentlige ikke bare finansierer, men også står for tjenesteytingen

  • Konkurranseutsetting/profittbasert privatisering er ikke forenlig med prinsippene om god ressursutnyttelse, lik tilgjengelighet til helsetjenester, forsvarlig arbeidsmiljø og tariffestede rettigheter for ansatte

  • NSF frykter at fritt behandlingsvalg og økt andel privat tjenesteyting vil føre til økt konkurranse om knapp arbeidskraft. De offentlige sykehusene kan bli tappet for nødvendig kompetanse.

  • NSF frykter også at fritt behandlingsvalg vil medføre en økt prioritering av lettere lidelser på bekostning av alvorlige og sammensatte lidelser, mer fragmenterte pasientforløp, økt sentralisering av tilbud og økte geografiske forskjeller i helsetilbudet.

Artikler om temaet

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.

 

De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

– Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Bekymret for manglende åpenhet

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er bekymret for konsekvensene den internasjonale handelsavtalen TISA kan få for offentlige helse- og omsorgstjenester. Forhandlingene har foregått i hemmelighet og offentligheten har fått en del informasjon gjennom lekkasjer.

Invitert til TISA-dialog

NSF og syv andre fagforbund gikk sammen om et krav om åpenhet og innsyn i forhandlingene i TISA-avtalen. Regjeringen tok forbundene på alvor. Onsdag møtte sentrale fagforbund Norges forhandlere.

Frykter TISA-avtalen, krever åpenhet og innsyn

Åtte fagforbund går sammen om å kreve åpenhet og innsyn i TISA-forhandlingene. NSF er bekymret for konsekvensene handelsavtalene kan få for offentlige tjenester i Norge.

Bekymret for konsekvensene av fritt behandlingsvalg

Norsk Sykepleierforbund er bekymret for de langsiktige konsekvensene av å innføre fritt behandlingsvalg. I gårsdagens høring i helse- og omsorgskomiteen anbefalte forbundet å ikke støtte en innføring.

Høring: Fritt behandlingsvalg

Regjeringens forslag om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenenesten innebærer at pasienter som har rett til helsehjelp av det offentlige, kan velge om de vil behandles på et offentlig sykehus eller hos en privat aktør. NSF advarer sterkt mot en slik ordning.

NSF er opptatt av å sikre befolkningen helsetjenester av god kvalitet.