Prosjekter

"I trygge hender"

Landsgruppen av helsesykepleiere sitt eget materiell som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold på helsestasjonen er nå klart. Dette er laget til bruk i samtale med foreldre og består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesykepleiere. Helsedirektoratet støtter filmen og vil legge den som lenke i retningslinjene for helsestasjonen.

Det utdannes for få helsesøstre

Utdanningsutvalget i LaH NSF  har foretatt  en kartlegging av studieplasser og studieløp (hel-/deltid), antall søkere på både videre- og masterutdanningene og sett dette opp mot behov for helsesøstre.

Trøndelag ble tildelt prosjektmidler fra LaH NSF

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF utlyste midler til et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Det kom inn 8 søknader. De 3 kommunene i Trøndelag ble tildelt prosjektmidlene etter en grundig helhetsvurdering opp mot prosjektutlysningen.

Utrede ny helsesøstertittel

Tittelen «helsesøster» blir debattert med jevne mellomrom i fagmiljøet, politisk og i media, spesielt i forhold til rekruttering av menn inn i helsesøsteryrket. Det ble også fremmet et representantforslag til Stortinget i forhold til tittelendring i 2016

Forbundsstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som bil vil starte arbeidet høsten 2017.

 

 

Utarbeide en nasjonal oversikt over behov for helsesøstre og innhold i utdanningen

Barn har rett til helsehjelp ifølge Barnekonvensjonen. Norsk lovverk forplikter videre alle kommuner til å sørge for forsvarlige, helsefremmende og forebyggende tjenester til befolkningen. Som ledd i dette er det spesifisert at det skal være helsestasjon- og skolehelsetjeneste i hver kommune. Lovverket konkretiserer at kommunen har plikt til å sørge for at det er tilknyttet nødvendig personell i tjenesten for å oppfylle lovkravet om faglig forsvarlighet

LaH er tildelt midler fra Sentralt fagforum og skal:

  • Få en nasjonal oversikt over antall utdannede helsesøstre 
  • Estimere fremtidig behov for helsesøstre
  • Kartlegge om utdanningsplasser står i forhold til anbefalt norm og fremtidig behov
  • Kartlegge lengde, innholdet og form på helsesøsterutdanningene
  • Presentere rapporten på årlig samarbeidsmøte

Prosjektet er i oppstartsfasen.

Trygg, Tydelig og Tilgjengelig

Rapport om helsestasjons- og skolehelsetjenesten utarbeidet av LaH NSF ble lansert i dag. Den ble overlevert til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne på Arendal helsestasjon i forbindelse med "Arendalsuka".