Rapporter

Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer som sykepleiere spiller en nøkkelrolle i løsningen av. Hvor etterspurte vil sykepleiere være i ulike deler av befolkningen og hos politikere? IPSOS har gjennomført to undersøkelser for å kartlegge disse spørsmålene for NSF.

Rekruttering til forskning i sykepleie, NIFU-rapport 2018:28

Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.

Ny rapport viser: Kommunene prioriterer ikke helse

Den lovede satsingen på kommunale helse- og omsorgstjenester har uteblitt og følger kun den gjennomsnittlige veksten i offentlige budsjetter, viser ny rapport fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

NSFs rapport "Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.

Utdanner for få spesialsykepleiere

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet fremover.

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

Ny rapport om sykepleiere i ledelse

Rapporten Vilkår for ledelse fra Nordlandsforskning viser at ledere i sykepleie har svært ulik tilgang på kvalifisert personell. Det er også store forskjeller i økonomiske rammer.

Nova-rapport: Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient - og pårørendeperspektiv

Hvordan opplever pasienter og pårørende kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet?
Og kan dette knyttes til sykepleiermangel og faglig oppfølging?

Utdanningsledelse: «Alt er like viktig»

Utdanningsledelse er et viktig virkemiddel i arbeidet med utdanningskvalitet.Et prosjekt gjennomført i 2016 av senter for profesjonsforskning (SPS) ved HiOA på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, resulterte i rapporten "Utdanningsledelse i sykepleierutdanningen".

Mye folkehelsearbeid utføres av sykepleiere

Sykepleiere utfører mye folkehelsearbeid, særlig på sekundær- og tertiærforebyggende nivå. Rammevilkårene for å gjøre dette, kan styrkes og folkehelsebegrepene bør  tydeliggjøres.