Rapporter

Deltidsfrustrasjon i helsevesenet

Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen er uenig om mangt, men en ting kan de enes om – det må ansettes flere sykepleiere i hele stillinger

Mangelfull overordnet styring av sykepleietjenesten

Sykepleierne mistet den direkte styringslinjen til sykehusledelsen som en konsekvens av ny organisering. En ny undersøkelse viser hva dette har betydd for sykepleietjenesten.

Hvilket inntrykk har befolkningen og beslutningstakere av sykepleiere?

Norge står overfor store helsepolitiske utfordringer som sykepleiere spiller en nøkkelrolle i løsningen av. Hvor etterspurte vil sykepleiere være i ulike deler av befolkningen og hos politikere? IPSOS har gjennomført to undersøkelser for å kartlegge disse spørsmålene for NSF.

Rekruttering til forskning i sykepleie, NIFU-rapport 2018:28

Hele 60 % av de førstestillingskompetente i sykepleie er 55 år og over. Gitt en pensjonsalder på 67 år må nesten halvparten erstattes de neste ti årene.

Ny rapport viser: Kommunene prioriterer ikke helse

Den lovede satsingen på kommunale helse- og omsorgstjenester har uteblitt og følger kun den gjennomsnittlige veksten i offentlige budsjetter, viser ny rapport fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Stor vilje, men lite ressurser til veiledning av studenter

NSFs rapport "Rammebetingelser for praksisveiledning av bachelorstudenter i sykepleie i kommunehelsetjenesten" viser at det er grunn til stor bekymring for kvaliteten i praksisstudiene.

Utdanner for få spesialsykepleiere

En ny rapport viser at det utdannes for få spesialsykepleiere innen anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie. Helseforetakene har heller ikke god nok oversikt over behovet fremover.

Variasjoner i sykepleierutdanningene. Ny rapport fra NIFU

Denne rapporten viser samme hovedbilde som en tidligere rapport fra 2012 (Kårstein og Aamodt 2012) at det er store variasjoner mellom læresteder som tilbyr grunnutdanning i sykepleie med hensyn til søkning, opptaksgrunnlag, antall studenter per tilsatt, karakterer, studiegjennomføring og vurderingsformer.

Ny rapport om sykepleiere i ledelse

Rapporten Vilkår for ledelse fra Nordlandsforskning viser at ledere i sykepleie har svært ulik tilgang på kvalifisert personell. Det er også store forskjeller i økonomiske rammer.

Nova-rapport: Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient - og pårørendeperspektiv

Hvordan opplever pasienter og pårørende kvalitet i tjenestene, pasientsikkerhet og livskvalitet?
Og kan dette knyttes til sykepleiermangel og faglig oppfølging?