Rett til heltid

Norsk Sykepleierforbund mener at heltidsarbeid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning

Følger opp "Heltidserklæringen"

I september lanserte NSF, Fagforbundet, Delta og KS et nytt og sterkere samarbeid for heltidskultur gjennom Heltidserklæringen 2015. Som et ledd i dette arrangerer KS Agenda et todagers seminar med tema heltidskultur. 

Intensivert innsats for heltidskultur i kommunene

Til tross for heltidserklæringen i 2013, blir fortsatt 60-70 prosent av ledige stillinger i kommunal helse- og omsorgssektor utlyst som deltidsstillinger. I september i år lanserte derfor NSF, Fagforbundet, Delta og KS et nytt og forsterket samarbeid for heltidskultur, i erkjennelse av at det fortsatt er langt igjen til målet.

Ba om helthetlig plan

–  Et mindre kjønnsdelt arbeidsliv, heltidskultur og en helhetlig plan for å møte arbeidskraftutfordringene i helsesektoren. Det var budskapet fra NSF til Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Det store heltidsvalget

Partene i KS-området underskrev mandag "Det store heltidsvalget 2015" der de er enige om å fortsette arbeidet med å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. Avtalen erstatter den gamle som ble inngått for to år siden.

Vellykket satsing på redusert deltid

- Tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for å nå målsettingen om heltidskultur i helsesektoren, konkluderte NSFs nestleder Solveig Kopperstad Bratseth da Fafo lanserte evalueringen av programmet Ufrivillig deltid.

Rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid

Arbeidsmiljøloven § 14-4a gir deltidsansatte rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. 

Stortingspolitikere fikk informasjon

Stortingets helse- og omsorgskomite gjestet mandag Sykepleiernes Hus i Oslo. NSF fikk informert godt om viktige saker som heltid, mangel på spesialsykepleiere, og rekruttering av nyutdannede til kommunene.

Sykepleiere ønsker heltid

- Vi er enige om målet: At kvinner skal arbeide heltid. Det gir kvinner økonomisk selvstendighet, det er bra for arbeidsmiljø, kvalitet og pasientsikkerhet og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.